Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Aitheasc ón Aire Flanagan os comhair Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe

Minister Charles Flanagan, Na Náisiúin Aontaithe, Preas Ráiteas, Éireann, 2016

Aitheasc ón Aire Flanagan os comhair Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe ar Thosaíochtaí na hÉireann i dtaobh Beartas Eachtrach

– Pléadh san aitheasc ón Aire téama foriomlán na himirce agus an gá dul i ngleic leis na tosca is bun le coinbhleachtaí agus leis an mbochtaineacht

– Áitíonn an tAire ar na tíortha na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur i bhfeidhm, spriocanna a ndearna Éire comhéascú dóibh in 2015

– Tá comhar idir 193 ball na Náisiún Aontaithe de dhíth chun freagairt do ghéarchéim na himirce

– Beidh cosc coinbhleachtaí agus an t-athmhuintearas, an tsíochánaíocht, an dí-armáil, cearta an duine agus an fhorbairt ina gcúnamh maidir le dul i ngleic leis an dúshlán sin

– Tagraíonn an tAire do ról na hÉireann in obair shíochánaíochta na Náisiún Aontaithe agus i bPróiseas Síochána na Colóime

Inniu (Dé Sathairn an 24 Meán Fómhair), thug an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan T.D., aitheasc uaidh ag an 71ú Seisiún de Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac, lenar cuireadh bailchríoch ar sheachtain coinní le ceannairí agus airí gnóthaí eachtracha ó gach cearn den domhan. I ndiaidh a aithisc casfaidh an tAire le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, Ban Ki-moon. Inné (Dé hAoine), bhuail an tAire Flanagan le Peter Thomson, Uachtarán nuathofa an Chomhthionóil Ghinearálta.

San aitheasc a thug sé ag 71ú Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, dhírigh an tAire Flanagan ar acmhainneacht na Náisiún Aontaithe i dtaobh réiteach a fháil ar an ngéarchéim inimirce atá ar bun faoi láthair, agus é á áitiú aige nach bhféadfadh aon tír fadhb na géarchéime a réiteach aisti féin. Leag sé béim ar an ngá atá le cur chuige lena dtugtar aghaidh ar spreagthóirí láithreacha amhail coinbhleachtaí agus ar an ngá atá ann dul i ngleic leis na bunchúiseanna. D'áitigh an tAire gurb amhlaidh, dá gcuirfí chun feidhme na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chomhaontaigh 193 ball na Náisiún Aontaithe bliain ó shin, gurb ionann é sin agus aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na géarchéime imirce trí dheireadh a chur leis an mbochtaineacht, an éagothroime a laghdú, agus freagra a thabhairt ar an athrú aeráide.

I dtús a chuid cainte, rinne an tAire tagairt do stair na hÉireann féin i dtaobh na heisimirce, agus dúirt sé an méid seo a leanas:

"Agus mé i mo sheasamh anseo ag an bpóidiam i gcathair mhór Nua-Eabhrac, ní fhéadfainn gan smaoineamh ar an taithí fhada atá ag mo thír féin ar an eisimirce thar roinnt céadta bliain. Go deimhin, ar an bhfaiche nuachóirithe atá díreach taobh amuigh den fhoirgneamh seo, tá dealbh uaigneach cré-umha, Arrival, ina léirítear grúpa crom imirceach Éireannach atá réidh le teacht i dtír i Nua-Eabhrac tar éis dóibh teitheadh ón ocras agus ón mbochtaineacht in Éirinn, a dtír dhúchais féin. Tá ár stair féin mar phobal ina chúlra buan ag an gclár oibre beartais eachtraigh dár gcuid. Is ábhar tragóide é go bhfuil an ghné sin de stair na hÉireann tagtha i réim arís in áiteanna eile.

"Is casta agus is éagsúil é bunús na géarchéime imirce – tá a lán imirceach agus dídeanaithe ag teitheadh ó choinbhleacht agus ón bhforéigean; tá a lán eile díobh ag teitheadh ón mbochtaineacht agus ón díothacht. Uaireanta tagann mearbhall orainn de bharr scála ollmhór na síorghluaiseachta daoine agus is baol go mbainfear an bonn dár gcuid córas imirce atá bunaithe ar rialacha. Fágann an ghéarchéim go bhfuil fadhbanna iomadúla le sárú againn ag an am céanna – an foréigean uafásach sa tSiria; barbarthacht Da'esh; an chíor thuathail sa Libia; na smuigléirí daoine neamhthrócaireacha. Tá an bhochtaineacht agus an éagothroime atá fós i réim ina lán áiteanna san Afraic ina spreagadh nach beag i dtaobh na hollghluaiseachta daoine. Is dúshláin iad sin nach féidir le haon tír amháin iad a réiteach aisti féin. Is dúshláin iad nach mór dúinne dul i ngleic leo go léir ag an am céanna. Is dúshláin iad lena n-éilítear ar chomhphobal idirnáisiúnta na náisiún a bheith ag obair i ndlúthchomhar le chéile chun an ceann is fearr a fháil orthu.

"Tá Éire ag freagairt don ghéarchéim imirce ar bhealaí éagsúla – thugamar tús áite do chistiú a thabhairt i leith faoiseamh daonnúil agus thugamar breis is €60 milliún chun tacú le muintir na Siria sa réigiún, an chuid is mó de sin trí eagraíochtaí na Náisiún Aontaithe. Táimid tar éis longa ónár Seirbhís Chabhlaigh a chur chuig an Mheánmhuir chun cabhrú le misin cuardaigh agus tarrthála. Tá Éire ag glacadh páirte i gclár an AE chun athlonnú a dhéanamh ar dhídeanaithe atá ag teitheadh ó choinbhleacht. Anseo ag ceanncheathrú na Náisiún Aontaithe, bhí Éire ag feidhmiú mar chomhéascaitheoir, taobh leis an Iordáin, chun comhaontú a bhaint amach ar Dhearbhú Nua-Eabhrac do Dhídeanaithe agus Imircigh. Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun moladh a thabhairt d'fhoireann na hÉireann ag na Náisiúin Aontaithe, faoi stiúir an Ambasadóra David Donoghue, agus dár gcomhghleacaithe ón Iordáin, as ucht a gcuid iarrachtaí gan staonadh i rith tréimhse cúig mhí den chaibidlíocht idir na 193 Ballstát. Ghlac Éire leis an ról ceannaireachta sin ag na Náisiúin Aontaithe toisc go bhfuil a fhios againn nach féidir le tír ar bith aisti féin réiteach a fháil ar na dúshláin ollmhóra atá le sárú ag an domhan anois.

"I m'aitheasc inniu, beidh mé ag leagan amach cén fáth a gcreidim gurb é cur chuige iltaobhach an t-aon cheann amháin a d'fhéadfadh sé go n-éireodh leis, agus cén fáth nach mór do na Náisiúin Aontaithe a gcumas a léiriú i dtaobh na réitigh a chur i bhfeidhm. Agus leagfaidh mé amach conas a d'fhéadfadh feidhmiú na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, a d'aontaigh na Náisiúin Aontaithe bliain ó shin tar éis próiseas rathúil comhéascaithe a raibh Éire agus an Chéinia ina bhun, aghaidh a thabhairt ar go leor de bhunchúiseanna na himirce trí dheireadh a chur leis an mbochtaineacht, an éagothroime a laghdú, agus freagairt don athrú aeráide."

Thagair an tAire don pháirt mhór atá ag Éirinn in Obair Shíochánaíochta na Náisiún Aontaithe agus luaigh sé go bhfuil Maorghinearál Éireannach, Michael Beary, ina Cheannaire Misean anois le UNIFIL. Rinne sé tagairt freisin do lucht bairéad gorm na Náisiún Aontaithe a bhí i láthair ag paráid Chuimhneacháin 1916 ní ba luaithe i mbliana:

"Tá Éire tiomanta go láidir dá ról gníomhach in Oibríochtaí Síochánaíochta na Náisiún Aontaithe agus táimid bródúil as an teist sheasta seirbhíse atá againn, a théann siar beagnach trí scór bliain. Bhíomar á cheiliúradh i mbliana gur 100 bliain ó shin a tharla "Éirí Amach na Cásca" in Éirinn, a chuir Éire ar an stráice deiridh de bhóthar an neamhspleáchais. Ba é buaicphointe ár gcuimhneacháin ná paráid na bhFórsaí Cosanta, Óglaigh na hÉireann, tríd ár bpríomhchathair, Baile Átha Cliath. Bhí bairéid ghorma á gcaitheamh ag a lán díobh siúd a bhí ag máirseáil i gcáil shuaitheantas a seirbhíse leis na Náisiúin Aontaithe. Tapóidh mé an deis seo chun moladh a thabhairt don mhisneach atá á léiriú ag na saighdiúirí agus na póilíní Éireannacha go léir atá ag glacadh páirte i seacht gcinn de mhisin síochánaíochta na Náisiún Aontaithe ar fud an domhain."

Thagair sé do Phróiseas Síochána na hÉireann féin agus don obair a rinneamar ar mhaithe le Próiseas Síochána na Colóime:

"Cuireann Éire fáilte mhór roimh an gcomhaontú síochána stairiúil ar ar thángthas sa Cholóim an mhí seo caite tar éis caoga bliain coimhlinte, ceithre bliana cainteanna, agus, rud is tragóideach, marú níos mó ná 220,000 duine – agus gach bás díobh siúd ina gcaillteanas millteanach dá dteaghlaigh. Táimid ag tnúth le síniú an chomhaontaithe síochána chríochnaithigh níos déanaí an mhí seo, agus cuirimid fáilte roimh an ról ríthábhachtach a bheidh ag na Náisiúin Aontaithe maidir le monatóireacht a dhéanamh ar a chur chun feidhme. Tá Éire tiomanta do thacú go gníomhach le próiseas síochána na Colóime agus tá áthas orainn cibé cúnamh is féidir linn a thabhairt i dtaobh atógáil na tíre tar éis blianta fada den fhoréigean, lena n-áirítear trínár dtaithí féin ó Thuaisceart Éireann a chomhroinnt."

Tagraíodh in aitheasc an Aire freisin don ghá atá ann cosantóirí chearta an duine a chosaint agus deireadh a chur le géarleanúint na mionlach. Ar an Aoine (an 23ú) sheol an tAire agus comhghleacaithe leis 'Líonra Pointí Fócais' ag na Náisiúin Aontaithe d'fhonn Clár Oibre na mBan, na Síochána agus na Slándála a chur chun cinn.

CRÍOCH
An Phreasoifig
24 Meán Fómhair 2016

Nóta d'Eagarthóirí:

Seacht gcinn déag de spriocanna atá i gceist leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, a ndearna 193 tír an domhain comhaontú ina leith i Meán Fómhair na bliana 2015. Tá tuilleadh eolais ag http://www.irishaid.ie/globalgoals