Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Straitéis trádála nua á seoladh ag an Taoiseach agus ag na hAirí

Minister Charles Flanagan, Preas Ráiteas, Éireann, 2017

Straitéis trádála nua á seoladh ag an Taoiseach, an Aire Flanagan, an Aire Mitchell O'Connor, agus an Aire Ross: Ireland Connected: Trading and Investing in a Dynamic World.

- Éire ag díriú ar luach €26 bhilliún d'onnmhairí dúchasacha in aghaidh na bliana faoi 2020

Inniu [Dé Céadaoin] sheol an Taoiseach, Enda Kenny TD; an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Mary Mitchell O'Connor, TD; agus an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Shane Ross TD, Ireland Connected: Trading and Investing in a Dynamic World, straitéis chomhtháite uile-rialtais lena dtógtar ar an méid a baineadh amach cheana agus lena leagtar síos spriocanna uaillmhianacha d'onnmhairí na hÉireann, don infheistíocht dhíreach choigríche, don turasóireacht agus don oideachas idirnáisiúnta. Tagann Ireland Connected i gcomharbas ar an Straitéis Trádála, Turasóireachta agus Infheistíochta a tháinig roimhe, a bhí i bhfeidhm sa tréimhse 2010-2015 agus ar éirigh go hiontach léi in ainneoin fás íseal sa gheilleagar domhanda le linn na tréimhse sin.

Leis an straitéis nua, cuirfear le hathléimneacht agus sofhreagracht gheilleagrach na hÉireann i gcomhthéacs na n-athruithe móra atá ag tarlú ar domhan trí dhlús a chur faoin ngníomhaíocht forbartha gnó sna margaí atá ann cheana agus trí éagsúlú chuig réigiúin nua. Is í an aidhm atá againn cur le solúbthacht Fhoireann na hÉireann agus leis an gcumas atá aici freagra a thabhairt ar an timpeallacht dhomhanda dhinimiciúil. In Ireland Connected, leagtar amach fís d'Éirinn mar mhol atá ag breathnú amach roimhe agus atá nasctha leis an domhan mór, mol i gcomhair gnó, taighde, nuálaíochta, infheistíochta agus turasóireachta, chun an rathúnas a chothú sa bhaile dár saoránaigh go léir.

Gné ríthábhachtach den straitéis is ea leas a bhaint as na scileanna agus na cumais luachmhara ar leith atá ag ár gcuid oifigí thar lear, mar seo a leanas:

 

 

Déanfaidh Coiste Comh-Aireachta an Rialtais ar Eacnamaíocht, Trádáil agus Post monatóireacht ar Ireland Connected: Trading and Investing in a Dynamic World, agus díreofar go háirithe ar na réimsí sin. Áirítear leis na príomhspriocanna:

 

 

Agus é ag seoladh na straitéise, duit an Taoiseach, Enda Kenny TD:

"Tá Éire ar cheann de na geilleagair is oscailte agus is dírithe ar onnmhairí i measc gheilleagair an domhain, agus leagtar amach sa straitéis trádála nua dár gcuid, “Ireland Connected”, an plean straitéiseach atá againn do na blianta romhainn. Cé go bhfuilimid meáite ar choinneáil leis an méid atá bainte amach againn – agus ní gan dua a rinneadh é sin – le blianta beaga anuas, d'fhéadfadh Brexit cruth nua a chur ar straitéis fiontraíochta agus onnmhairíochta na hÉireann ar feadh na mblianta fada. Beidh sé ina thosaíocht ag Éirinn ar dtús éagsúlú agus treisiú breise a dhéanamh ar an rannpháirtíocht atá againn le margaí seachas an Ríocht Aontaithe, agus béim ar leith ar limistéar an euro. Trí oibriú as lámha a chéile, tá muinín againn gurb amhlaidh, ach na beartais chearta agus tiomantas tras-Rialtais a bheith againn, go leanfaimid orainn ag mealladh infheistíocht dhíreach choigríche agus cuairteoirí agus mic léinn ón iasacht, agus ag cabhrú le gnólachtaí Éireannacha dul i dtír ar mhargaí nua."

Dúirt an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charles Flanagan, TD:

"Ní mór dúinn dlús a chur faoinár gcuid iarrachtaí cur leis an láithreacht atá againn i margaí traidisiúnta agus éagsúlú a dhéanamh ar an rochtain ar an margadh. Leagadh béim ar an ngá atá leis sin de bharr chinneadh na Ríochta Aontaithe imeacht as an Aontas Eorpach agus de bharr neamhchinnteacht faoi ghnéithe eile de chúrsaí trádála idirnáisiúnta. Agus muid sa tóir ar dhiansaothrú agus éagsúlú margaí, is tábhachtaí anois ná riamh é an méid sin a dhéanamh ar bhealach comhtháite, comhleanúnach ar fud an rialtais. Ní hamháin go soláthraítear in '‘Ireland Connected’ straitéis shoiléir ionas gur féidir linn na spriocanna sin a bhaint amach, ach is ráiteas cuspóra í an straitéis freisin ina ndearbhaítear arís gur tír muid atá ag breathnú amach uaithi féin, atá an-tiomanta don trádáil idirnáisiúnta agus do na caighdeáin rialála is airde. Leanfaidh Foireann na hÉireann sa bhaile agus thar lear ar aghaidh ag obair chun níos mó turasóirí ná riamh a mhealladh, chun mic léinn ó gach cearn den domhan a mhealladh chuig ár n-institiúidí ardoideachais, chun trádáil onnmhairíochta na hÉireann a leathnú, agus chun infheistíocht dhíreach choigríche a chothú. Agus treoir á tabhairt dúinn ag creat solúbtha agus spriocanna uaillmhianacha na straitéise seo, ag obair dúinn as lámha a chéile, éireoidh lenár ngnólachtaí, leis an tír seo agus le muintir na tíre seo."

Dúirt an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Mary Mitchell O'Connor TD:

"Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos sa straitéis nua atá againn, ‘Ireland Connected’ – go n-éireodh linn i margaí idirnáisiúnta; níos mó earraí a onnmhairiú; níos mó infheistíochta, níos mó cuairteoirí agus níos mó mac léinn a mhealladh ón iasacht. Sea, tá dúshláin romhainn, ach tá láidreachtaí nach beag ag Éirinn a chuideoidh linn na dúshláin sin a shárú. Tá cuntas teiste den scoth againn i dtaobh freagra a thabhairt ar chúinsí athraitheacha. Is soiléir í an fhianaise – tá luach na n-onnmhairí níos airde ná mar a bhí riamh, tá dhá mhilliún duine ag obair, agus tá an dífhostaíocht laghdaithe go dtí 6.6%. Tá ár ngníomhaireachtaí dírithe ar a bheith ag obair i gcomhpháirtíocht le lucht gnó chun torthaí a bhaint amach, agus tá siad tiomanta dó sin. Cinnteoidh Foireann na hÉireann go mbeimid nasctha ar fud an domhain trí dhaoine, gnó agus taighde agus go mbeidh aithne ar Éirinn thar lear mar láthair infheistíochta agus fiontraíochta turasóireachta agus mar thír ina bhfuil daoine tréitheacha."

Dúirt Shane Ross TD, an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt:

"Tá an turasóireacht ar cheann de na tionscail dhúchasacha is mó dár gcuid, is bonn le 220,000 post luachmhar ar fud na tíre go léir. Tá sárú déanta againn ar na spriocanna a leagadh síos i leith na turasóireachta sa Straitéis Trádála, Turasóireachta agus Infheistíochta roimhe seo. Go deimhin, ba bhliain í 2016 inar éirigh ní b'fhearr ná riamh linn: tháinig 9.58m cuairteoir chugainn ón iasacht, méadú ar líon na gcuairteoirí den séú bliain as a chéile. Áirítear sa straitéis nua "Ireland Connected" spriocanna atá ag teacht lenár Ráiteas Beartas Turasóireachta "People Place and Policy – Growing Tourism to 2025." Go sonrach, cuirfimid leis an infheistíocht i margaíocht na turasóireachta d'fhonn borradh a chur faoin ioncam bliantúil ón turasóireacht thar lear go €5 bhilliún (gan fáltais iompróirí) agus chun 50,000 post breise a bhaineann leis an turasóireacht a chruthú faoi 2025 (is ionann sin agus thart ar 30,000 post faoi 2020). Ina theannta sin, tacóimid le hearnáil na turasóireachta chun laghdú a dhéanamh ar an spleáchas ar mhargadh na Breataine Móire mar fhoinse cuairteoirí ón iasacht, agus cuirfimid dlús faoin margaíocht chun turasóirí a mhealladh ó Mheiriceá Thuaidh, Mórthír na hEorpa agus margaí nua agus margaí i mbéal forbartha. Ar aon dul leis an mBeartas Náisiúnta Eitlíochta, beimid ag obair chun feabhas a chur ar nascacht aeir na hÉireann le margaí idirnáisiúnta chun tacú leis an turasóireacht. In 2017, beidh misin trádála ar bun ag a mbeidh deiseanna ag tionscal na turasóireachta gnó nua a chothú i Meiriceá Thuaidh, sa tSín, san India agus sa Mheán-Oirthear."

CRÍOCH
An Phreasoifig
8 Márta 2017

Nótaí d'Eagarthóirí:

Áirítear ar an méid a baineadh amach le linn shaolré na Straitéise Trádála, Turasóireachta agus Infheistíochta roimhe seo:

 

 

I measc na bpríomhspriocanna atá ag an straitéis Ireland Connected tá siad seo a leanas: