Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Tom Hanney

Ambassador Hanney presents credentials to Director General of the International Atomic Energy Agency Yukiya Amano

Welcome Message

The relationship between Ireland and Austria has deep roots in history that have remained vibrant down to the present day. In the 12th century Irish monks founded the Schottenstift abbey in Vienna, which remains a prominent part of the centre of the city. Later on Austria gave refuge to a number of the “Wild Geese”, and names like O’Donnell, Lacy, Browne, Kavanagh and Laudon have their place in Austrian military history. We have shared literary links, from Wittgenstein in Dublin to Oliver St John Gogarty’s time here in Vienna.

Today Ireland continues to leave its mark with a vibrant young community. Our culture is very much alive in Austria through the thriving Irish music and dance scene, regular exhibitions by contemporary artists, and through the University of Vienna’s Centre for Irish Studies, the largest such centre in the German speaking world. And indeed the Vienna Gaels Gaelic football club bring the Irish sporting ethos into the heart of Vienna. I will look to build on this both in Vienna, and across the country to ensure that Irish culture continues to find a home here in Austria.

Our bilateral historical ties have been immeasurably strengthened by our common membership of the European Union and the Eurozone. Trade has continued to increase with figures in 2015 showing that Ireland exported over €400 million in goods and over €750 million in services to Austria. Together with Enterprise Ireland, Bord Bia and the IDA, we at the Embassy plan to increase our focus on growing the economic links with Austria during my time here. In addition, tourism numbers between our two countries continue to increase. Last year over 65,000 tourists travelled from Austria to Ireland and 60,000 came the other way. Tourism Ireland has a strong presence in Austria and we will continue to promote Ireland as a destination.

I also look forward to representing Ireland at the many and diverse international organisations in Vienna. In this Ireland shares great similarities with Austria. Our shared values are evident in terms, for example, of our support for multilateralism; our commitment to the peaceful resolution of conflicts; our record of involvement in UN peacekeeping missions.

Finally, I look forward to experiencing Austrian culture while I am here, from the opera and cake shops of Vienna, to the lakes of Salzburg, and the mountains of the Tirol. It is a great privilege and one that I intend to savour.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Is domhain iad fréamhacha staire an chaidrimh idir Éire agus an Ostair, caidreamh atá beo bríomhar go fóill. Sa 12ú Céad bhunaigh manaigh Ghaelacha mainistir an Schottenstift i Vín, agus tá sí fós mar chuid shuntasach de lár na cathrach. Níos déanaí fuair roinnt de na "Géanna Fiáine" dídean san Ostair, agus tá ionad ag ainmneacha mar Ó Dónaill, de Lása, de Brún, Caomhánach agus Laudon i stair mhíleata na tíre. Tá naisc liteartha eadrainn, leis, ó Wittgenstein i mBaile Átha Cliath go dtí Oliver St John Gogarty anseo i Vín.

Faoi láthair buanaíonn pobal óg bríomhar rian na hÉireann sa tír seo. Tá ár gcultúr beo beathach san Ostair trí cheol agus rince na hÉireann, trí thaispeántais rialta ó ealaíontóirí comhaimseartha, agus trí Ionad an Léinn Éireannaigh in Ollscoil Vín, an t-ionad is mó dá leithéid i dtíortha na Gearmáinise. Agus go deimhin tugann club peile Ghaeil Vín cultúr spóirt na hÉireann go croílár Vín. Féachfad le tógáil air seo agus cur leis, i Vín agus ar fud na tíre, lena chinntiú gur ó neart go neart a rachaidh cultúr na hÉireann san Ostair.

Is mór a neartaigh ár mballraíocht san Aontas Eorpach agus i limistéar an euro ár gceangail staire. Tá an trádáil ag méadú léi, agus is léir ó fhigiúirí 2015 go n-onnmhairíonn Éire breis is € 400 milliún in earraí agus os cionn € 750 milliún i seirbhísí, chuig an Ostair. Fara Fiontraíocht Éireann, Bord Bia agus an IDA, tá fúinne san Ambasáid díriú ar na naisc gheilleagracha seo leis an Ostair a mhéadú le linn mo chuid ama anseo. Thairis sin, tá méadú ar líon na dturasóirí idir an dá thír. Thaistil breis is 65,000 turasóir ón Ostair go hÉirinn in 2016 agus tháinig 60,000 anall ón Ostair. Tá Turasóireacht Éireann an-ghníomhach san Ostair agus leanfaimid orainn chun cuairteanna ar Éirinn a chur chun cinn.

Táim ag tnúth le bheith mar ionadaí na hÉireann sna heagraíochtaí idirnáisiúnta uile i Vín. Sa ghné seo is mór iad cosúlachtaí na hÉireann leis an Ostair. Is léir ár gcomhluachanna, mar shampla, inár dtacaíocht don iltaobhachas; ár dtiomantas do réiteach síochánta ar aighnis; ár dtaithí ar rannpháirtíocht i misin shíochánaíochta na Náisiún Aontaithe.

Mar fhocal scoir, táim ag súil le taitneamh a bhaint as cultúr na hOstaire agus mé anseo, idir cheoldrámaí agus siopaí cístí Vín, lochanna Salzburg, agus sléibhte Tirol. Is mór an phribhléid í agus tá fúm lántairbhe a bhaint aisti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irland und Österreich verbindet eine Beziehung, die ihre Wurzeln tief in der Vergangenheit hat und dennoch bis zum heutigen Tag lebendig geblieben ist. Im 12. Jahrhundert gründeten irische Mönche das Schottenstift in Wien, bis heute ein markanter Teil des Stadtzentrums. Später wurde Österreich zur Zuflucht für die „Wildgänse“ und Namen wie O’Donnell, Lacy, Browne, Kavanagh und Laudon fanden Eingang in die Militärgeschichte Österreichs. Auch in der Literatur gibt es Gemeinsamkeiten, von Wittgensteins Zeit in Dublin bis zu Oliver St John Gogartys Zeit hier in Wien.

Der irische Einfluss auf eine lebendige junge Szene dauert auch heute an. Unsere Kultur ist in Österreich durch den Einfluss einer blühenden irischen Musik-und Tanzszene spürbar, durch regelmäßige Ausstellungen moderner Künstler und durch das Zentrum für Irische Studien an der Universität Wien, das größte seiner Art im deutschsprachigen Raum, während der „Vienna Gaels Football Club“ irisches Sportethos im Herzen Wiens vertritt. Ich freue mich, sowohl in Wien als auch in den Bundesländern darauf aufzubauen, um sicherzustellen, dass die irische Kultur weiterhin eine Heimat hier in Österreich findet.

Unsere historisch gewachsenen bilateralen Beziehungen wurden durch unsere gemeinsame Mitgliedschaft in der EU und der Eurozone immens gestärkt. Exporte sind kontinuierlich gestiegen; 2015 exportierte Irland über €400 Millionen in Gütern und über €750 Millionen in Dienstleistungen nach Österreich. In Zusammenarbeit mit „Enterprise Ireland“, dem Irish Food Board „Bord Bia“ und der irischen Wirtschaftsförderungsagentur IDA plant die Botschaft, während meiner Zeit hier in Österreich einen Fokus auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zu setzen. Zusätzlich wächst auch der Tourismus zwischen unseren Ländern. Letztes Jahr reisten mehr als 65 000 Touristen aus Österreich nach Irland und 60 000 in die andere Richtung. „Tourism Ireland“ ist in Österreich stark präsent und wird weiterhin daran arbeiten, Irland als Reiseziel zu bewerben.

Ich freue mich ebenso darauf, Irland bei den vielen unterschiedlichen Internationalen Organisationen hier in Wien zu vertreten. Irland und Österreich haben auch hier viele Gemeinsamkeiten. Unsere gemeinsamen Werte werden zum Beispiel an unserer Unterstützung für Multilateralismus sichtbar, unserem Engagement für die friedliche Beilegung von Konflikten, unserem Beitrag zu UNO Friedensmissionen.

Und letztlich freue ich mich darauf, während meiner Zeit in Österreich seine Kultur zu erleben, angefangen bei der Oper und den Kaffeehäusern in Wien, bis zu den Salzburger Seen und der Tiroler Bergwelt. Dies ist ein großes Privileg und eines, das ich vollends genießen werde.