Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Skip to main content

Ambassador Paul Kavanagh

Paul Kavanagh was appointed Ambassador of Ireland to the People’s Republic of China in September 2013. He presented his credentials to President Xi Jinping on 11 October 2013. He is also accredited as non-resident Ambassador of Ireland to Mongolia where he presented his credentials to President Tsakhiagiin Elbegdorj on 13 March 2014.

Message from Ambassador Kavanagh

Welcome to our website where you will find information about the warm and close relations between Ireland and China as well as details of the work of the Embassy and the services which we provide.

As China continues its historic transition and as it enters an unprecedented period of global prominence, it is a privilege for me to represent Ireland in this country where, as a young diplomat in 1979, I was in the team that established our Embassy in Beijing.

A different China now! A different Ireland! And a greatly changed and enlarged relationship between the two!

Team Ireland in China comprises the Embassy, our two Consulates General (in Shanghai and Hong Kong respectively), our Visa Office in Beijing and our State Agencies - IDA Ireland, Enterprise Ireland, Bord Bia (Irish Food Board) and Tourism Ireland.

Under close direction from the Government of Ireland, we are here to bond the two countries together. We support the community of Irish people who are resident, or who may be travelling in China as well as Irish individuals, businesses, public bodies and institutions which are engaged in targeted activities towards China. We promote flows of Chinese tourists and investment into Ireland and two-way flows of students together with cultural and artistic exchanges between the two countries. Our Embassy house is an open one.

The Irish and Chinese peoples share more in common than might at first be obvious. For example, there is a degree of similarity in some of their respective historical experiences; a sense that their venerable and rich cultures helped them to endure difficult days now happily past and to emerge, upright and with confidence, into the modern era. They share a common determination to make sustainable into the future – through enterprise, technology and innovation - the unprecedented economic development and prosperity that they each achieved in little more than a generation. They are each committed to achieving social progress to match their economic advancement and they each attach high value to the role of place, family and community – embracing large, diverse and loyal diasporas, Irish and Chinese, around the world.

Although their geographic locations are far apart and their political traditions differ, as peoples the Irish and the Chinese easily get on well together, as do their leaders.

Contemporary relations between Ireland and China are strong and broad based. They are becoming ever closer in the political domain, as well as in trade and investment, food and agriculture, in education, research and culture and in people-to-people links, especially among the young.

There are very significant compatibilities between China’s modern economy and that of Ireland - with clear opportunities for partnership which both countries wish to exploit.

For example, in food, agriscience, and food safety, in excellent higher education and scientific research, in information technology and “greentech” and in financial services, Ireland is already a privileged partner for China. This partnership will certainly grow stronger as this great country pursues many of its most pressing national priorities.

The essential context for these growing and mutually beneficial links is the developing political relationship. In 2012, the Taoiseach, Mr. Enda Kenny T.D., and his then counterpart as China’s Premier signed a Strategic Partnership Agreement between Ireland and China. Beginning in that year there has been an intensive and fruitful schedule of high-level political and economic visits between the two countries. These include a four-day visit to Ireland in 2012 by then Vice-President Xi Jinping, a seminal visit to China by the Taoiseach shortly afterwards, a nine-day State Visit to China by the President of Ireland Michael D. Higgins in December, 2014 and latterly, in May 2015, a visit to Ireland by Premier Li Keqiang.

And so, Ireland – the sole English-language country in both the European Union and the Eurozone single currency area, with the youngest and fastest growing population in the EU, a vibrant centre of culture, education, enterprise, technology and innovation, home of highest quality and safest food and of equine thoroughbred champions worldwide, a green and fresh land of renowned natural beauty and fun – reaches out to China in friendship and partnership. And China in turn reaches out to Ireland. Our future together is a bright one.

What a time for the young, growing and increasingly Chinese-speaking Irish community to be in China. What a time for so many people, Irish and Chinese, to be engaged in forging economic, cultural and other links between our two countries. And what a privilege for all of us at the Embassy and in the wider Team Ireland to be a part of it!


Teachtaireacht ón Ambasadóir Kavanagh

Fáilte go dtí ár suíomh gréasáin, áit a bhfaighidh tú eolas faoin gcaidreamh croíúil idir Éire agus an tSín, chomh maith le sonraí faoi obair na hAmbasáide agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil.

Tráth a bhfuil an tSín ag leanúint ar aghaidh leis an athrú stairiúil atá ar bun aici agus í ag teacht chun cinn ar ardán an domhain ar shlí nach bhfacthas roimhe seo, is mór an phribhléid dom a bheith i m'ionadaí ar son na hÉireann sa tír seo, inar fhóin mé mar thaidhleoir óg i 1979 mar bhall den fhoireann a bhunaigh ár nAmbasáid i mBéising.

Nach mór an t-athrú atá tagtha ar an tSín! Nach mór an t-athrú atá tagtha ar Éirinn! Agus nach mór an t-athrú atá tagtha ar an gcaidreamh eadrainn, caidreamh a bhfuil borradh mór faoi!

Cuimsíonn Foireann na hÉireann sa tSín an Ambasáid, an dá Ard-Chonsalacht dár gcuid (i Shang-hai agus i Hong Cong), ár nOifig Víosa i mBéising agus ár gcuid Gníomhaireachtaí Stáit – GFT Éireann, Fiontraíocht Éireann, an Bord Bia agus Turasóireacht Éireann.

Faoi dhlúth-threoir ó Rialtas na hÉireann, is ann dúinn anseo chun an dá thír a cheangal le chéile. Tacaímid leis an bpobal de mhuintir na hÉireann a bhfuil cónaí orthu sa tSín, nó atá ag taisteal anseo, chomh maith le daoine aonair, gnólachtaí, comhlachtaí poiblí agus institiúidí Éireannacha atá ag gabháil do ghníomhaíochtaí atá dírithe i dtreo na Síne. Cuirimid chun cinn an sreabhadh turasóirí Síneacha agus an sreabhadh infheistíochta ón tSín go hÉirinn agus na sreafaí mac léinn eadrainn, mar aon le malartuithe cultúrtha agus ealaíonta idir an dá thír. Tá fáilte roimh chách in áras na hAmbasáide.

Is mó cosúlachtaí atá idir muintir na hÉireann agus muintir na Síne ná mar is léir ar an gcéad fhéachaint. Mar shampla, tá cosúlacht áirithe idir an méid a tharla dóibh san am atá caite; an bhraistint gur chabhraigh a gcuid cultúr ársa, saibhir leo teacht tríd an tréimhse chorrach atá curtha dínn againn anois, rud is mór an chúis faoisimh dúinn é, agus teacht chun cinn arís, ina seasamh go hionraic agus iad lán le muinín, sa ré nua seo. Tá siad araon meáite ar a chinntiú – trí fhiontar, teicneolaíocht agus nuálaíocht – go gcothófar an fhorbairt gheilleagrach agus an rathúnas gan chuimse a bhaineadar araon amach i mbeagán níos mó ná aon ghlúin amháin. Tá siad araon tiomanta do dhul chun cinn sóisialta a bhaint amach taobh leis an dul chun cinn geilleagrach, agus cuireann siad araon luach ard ar an ról atá ag an áit, an teaghlach agus an pobal, cur chuige lena gcumhdaítear diaspóraí móra, atá éagsúil agus dílis, idir Éireannaigh agus Shínigh, ar fud an domhain.

Cé go bhfuil an dá thír suite i bhfad óna chéile agus gur éagsúil iad a gcuid traidisiún polaitiúil, is maith mar a réitíonn muintir na hÉireann agus muintir na Síne le chéile mar phobail, mar is amhlaidh freisin i gcás a gceannairí.

Is láidir agus is leathan an caidreamh atá idir Éire agus an tSín anois. Tá na tíortha de shíor ag teannadh níos gaire dá chéile sa réimse polaitiúil, agus i ndáil le trádáil agus infheistíocht, bia agus talmhaíocht, oideachas, taighde agus cultúr agus i ndáil leis na naisc idir daoine aonair, go háirithe i measc an aosa óig.

Is maith mar a oireann geilleagar nua-aimseartha na Síne agus geilleagar na hÉireann dá chéile – agus tá deiseanna soiléire ar mian leis an dá thír iad a thapú i dtaobh na comhpháirtíochta.

I réimsí amhail bia, agra-eolaíocht agus sábháilteacht bia, san ardoideachas den scoth agus sa taighde eolaíoch, i dteicneolaíocht na faisnéise agus sa teicneolaíocht ghlas, agus i dtaobh seirbhísí airgeadais, mar shampla, tá Éire ina comhpháirtí a bhfuil an tSín fabhrach léi. Is cinnte go mbeidh an chomhpháirtíocht sin ag dul ó neart go neart de réir mar a thabharfaidh an tír iontach seo faoina lán de na tosaíochtaí náisiúnta is práinní dá cuid.

Is é forbairt an chaidrimh pholaitiúil comhthéacs riachtanach na nasc sin, ar naisc iad atá ag dul i méid agus atá chun ár leasa araon. In 2012, shínigh an Taoiseach, an tUasal Enda Kenny TD, agus a mhacasamhail a bhí mar Phríomh-Aire na Síne an tráth sin Comhpháirtíocht Straitéiseach idir Éire agus an tSín. Ón bhliain sin i leith, tá diansceideal torthúil cuairteanna polaitiúla agus geilleagracha ardleibhéil ar bun idir an dá thír. Áirítear leo sin cuairt cheithre lá a thug an té a bhí ina Leas-Uachtarán an tráth sin, Xi Jinping, ar Éirinn in 2012, cuairt bhuntábhachtach a thug an Taoiseach ar an tSín go gairid ina dhiaidh sin, Cuairt Stáit naoi lá a thug Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigínn, ar an tSín i mí na Nollag 2014 agus, le déanaí, i mí na Bealtaine 2015, cuairt a thug an Príomh-Aire Li Keqiang ar Éirinn.

Agus, dá bhrí sin, tá Éire – an t-aon tír amháin san Aontas Eorpach agus i limistéar an euro araon ina labhraítear Béarla, an tír a bhfuil an pobal is óige agus is tapa fáis san AE aici, ionad bríomhar cultúir, oideachais, fiontar, teicneolaíochta agus nuálaíochta, áit a bhfuil an bia is sábháilte, ar an gcaighdeán is airde ar fud an domhain mar aon leis na fíor-eacha is fearr, tír úrghlas a bhfuil cáil uirthi as ucht na háilleachta nádúrtha agus an spraoi – ag síneadh láimhe amach chun na Síne le fonn cairdis agus comhpháirtíochta. Agus tá an tSín ag síneadh láimhe amach chugainne freisin. Is geal a bheidh an todhchaí ach tabhairt fúithi le chéile.

Nach tráthúil an t-am é do phobal óg Éireannach, pobal a bhfuil borradh faoi agus ina labhraítear níos mó agus níos mó Sínise, chun a bheith sa tSín. Nach tráthúil an t-am é don oiread sin daoine, idir mhuintir na hÉireann agus mhuintir na Síne, a bheith ag gabháil do naisc gheilleagracha, naisc chultúir agus naisc eile a chruthú idir an dá thír seo againne. Agus nach mór an phribhléid é dúinne anseo san Ambasáid agus d'Fhoireann na hÉireann a bheith inár gcuid de sin!

 

Ambassador Paul Kavanagh, Curriculum Vitae

2013 - Present Ambassador to the People’s Republic of China (also accredited to Mongolia)
2009 - 2013 Ambassador to France (also accredited to the Principality of Monaco)

Member of the Jury des Ambassadeurs at the Académie française

Member of the Board of the Centre Culturel irlandais, Paris

2007 - 2009 Ambassador, Permanent Representative of Ireland
to the United Nations, New York

Appointed by the President of the UN General Assembly as Co-Chairman
for the Assembly’s Reform of UN Assistance to developing countries worldwide

2006 - 2007 Ambassador, Permanent Representative of Ireland to the United Nations, to the
World Trade Organization (WTO) & the Conference on Disarmament (CD), Geneva

Chairman of the New Agenda Coalition for nuclear disarmament
in Geneva and at the Vienna Preparatory Session for the 2010 Review Conference of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)

2004 - 2006 Ambassador, Representative of Ireland to the Political & Security Committee of the European Union, Brussels
2002 - 2004 Deputy Political Director, Department of Foreign Affairs, Dublin
2001 - 2002 Political Co-ordinator in the delegation of Ireland on the United Nations Security Council, New York
1998 - 2000 Deputy Co-ordinator of Ireland’s campaign for election to the United Nations Security Council, at the Department of Foreign Affairs, Dublin
1996 - 1998 Director of the United Nations Office in Tokyo
1992 - 1996 Senior Political Advisor, United Nations Operation in Cyprus
1991 - 1992 Special Assistant to Cyrus R .Vance, Personal Representative of the UN Secretary General for former Yugoslavia
1983 - 1992 Senior political officer in the Cabinet of the UN Secretary General, New York dealing with international conflicts and disputes
1982 - 1983 Third Secretary (Economic), Department of Foreign Affairs, Dublin 
1979 - 1982 Third Secretary, Embassy of Ireland, Beijing, People’s Republic of China
1978 - 1979 Third Secretary (Economic & Political), Department of Foreign Affairs, Dublin 
1977 - 1978 Executive Officer, Department of Defence (Army HQ), Dublin

Born in 1956, Paul Kavanagh is married to Rosemary, née Cusack. They have two adult sons, David and Robert. He received a B.A. (Hons) in Modern History & French from University College Dublin in 1977. The Ambassador has been conferred by the President of the French Republic with the “dignité” of Grand officier de L’Ordre national du Mérite.