Skip to main content

Ambassador Frances Kiernan

Ambassador Kiernan presents credentials

Welome Message

It is an honour to represent Ireland in Estonia, countries with so much in common. Both Ireland and Estonia are committed and enthusiastic members of the European Union, the United Nations and other multi-lateral forums. Ireland believes that a multi-lateral approach is key to solving the global challenges we face. As we say in Ireland, Ní neart go cur le chéile- none of us is as good as all of us.

Ireland and Estonia both have small, open economies with strong services and technology sectors. The Irish Embassy in Tallinn works with Irish State Agencies (the IDA, Enterprise Ireland, Bord Bia and Tourism Ireland) to promote business and trade activity between Ireland and Estonia.  

The role of the Embassy is to aid communication and understanding between our two Governments, to foster connections between our peoples and to work with the small but energetic Irish community in Estonia. I am very grateful to my predecessors for their excellent work in developing the already strong bonds of friendship, culture and trade between Estonia and Ireland.

Fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasadóir na hÉireann san Eastóin.

Is cúis onóra dom a bheith i m’ionadaí ar Éirinn san Eastóin, tá go leor cosúlachtaí idir an dá thír. Tá Éire agus an Eastóin ina mbaill tiomanta agus díograiseacha den Aontas Eorpach, de na Náisiúin Aontaithe agus d’fhóraim iltaobhacha eile. Creideann Éire go bhfuil an cur chuige iltaobhach seo ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin dhomhanda atá amach romhainn. Mar a deirtear in Éirinn, Ní neart go cur le chéile – níl duine ar bith dínn chomh maith is atáimid ar fad le chéile.

Tá geilleagar beag oscailte ag Éirinn agus an Eastóin agus earnálacha láidre sna seirbhísí agus sa teicneolaíocht acu chomh maith. Oibríonn Ambasáid na hÉireann in Tallinn le Gníomhaireachtaí Stáit Éireannacha (IDA, Fiontraíocht Éireann, Bord Bia agus Turasóireacht Éireann) chun gnó agus gníomhaíocht trádála idir Éirinn agus an Eastóin a chur chun cinn.  

Is é ról na Ambasáide cuidiú le cumarsáid agus le tuiscint idir an dá Rialtas, naisc idir an dá phobal a chothú agus oibriú le pobal na hÉireann san Eastóin atá beag ach fuinniúil. Gabhaim buíochas mór le mo réamhtheachtaithe as scoth na hoibre a rinne siad chun nasc láidir idir Éirinn agus an Eastóin a fhorbairt i gcúrsaí cairdis, cultúir agus trádála.

Tere tulemast Iirimaa Eesti suursaatkonna veebilehele.

Mul on au esindada Iirimaad Eestis – neil riikidel on nii palju ühist. Nii Iirimaa kui ka Eesti on Euroopa Liidu, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja teiste mitmepoolsete foorumite pühendunud ja innukad liikmed. Iirimaa usub, et mitmepoolne lähenemine on otsustava tähtsusega eesseisvate ülemaailmsete väljakutsete lahendamisel. Nagu me Iirimaal ütleme, Ní neart go cur le chéile – keegi meist ei ole nii hea kui me kõik.

Iirimaal ja Eestil on mõlemal väike avatud majandus tugevate teenuste ja tehnoloogiasektoritega. Iirimaa suursaatkond Tallinnas teeb koostööd Iirimaa riigiasutustega (IDA, Enterprise Ireland, Bord Bia ja Tourism Ireland), et edendada ettevõtlust ja kaubandust Iirimaa ja Eesti vahel.  

Suursaatkonna roll on toetada kahe valitsuse vahelist suhtlust ja üksmeelt, et soodustada sidet meie rahvaste vahel ja teha koostööd väikse, kuid energilise Iiri kogukonnaga Eestis. Olen väga tänulik oma eelkäijatele suurepärase töö eest tugevate sõprus-, kultuuri- ja kaubandussidemete arendamisel Eesti ja Iirimaa vahel.

Добро пожаловать на веб-сайт Посольства Ирландии в Эстонии.

Считаю за честь честь представлять Ирландию в Эстонии. Наши страны имеют очень много общего. И Ирландия, и Эстония являются приверженцами и активными членами Европейского союза, Организации Объединенных Наций и других многосторонних форумов. Ирландия считает, что многосторонний подход является ключом к решению глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Как говорят в Ирландии, Ní neart go cur le chéile – ни один из нас не хорош так, как все мы вместе.

Ирландия и Эстония имеют небольшую открытую экономику с развитыми секторами услуг и технологий. Посольство Ирландии в Таллинне работает с ирландскими государственными агентствами (IDA, Enterprise Ireland, Bord Bia и Tourism Ireland) для содействия деловой и торговой деятельности между Ирландией и Эстонией.  

Роль посольства заключается в содействии коммуникации и взаимопониманию между правительствами наших стран, в укреплении связей между нашими народами и в работе с маленькой, но активной ирландской общиной в Эстонии. Я очень благодарна своим предшественникам за их прекрасную работу по развитию и без того прочных дружеских, культурных и торговых связей между Эстонией и Ирландией.

Biography

Frances Kiernan is Ireland’s Ambassador to the Republic of Estonia. Since joining the Department of Foreign Affairs and Trade in 2002, she has served as Consul at the Embassy of Ireland to the Kingdom of Belgium and Deputy Head of Mission at Ireland’s Embassy in Norway. She has held various positions at the Department’s HQ in Dublin, including Corporate Services Division and Irish Aid, Ireland’s official overseas development programme. Prior to joining the diplomatic service, Ambassador Kiernan worked for the Department of Education and Skills. She is a graduate of Trinity College Dublin and of the National University of Ireland.

Ambassador Kiernan presented credentials to the President of the Republic of Estonia H.E. Kersti Kaljulaid on the 4 September 2018 in Narva.

Beathaisnéis

Is í Frances Kiernan Ambasadóir na hÉireann ar Phoblacht na hEastóine. Thosaigh Frances leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála in 2002 agus ón mbliain sin i leith bhí sí ina Chonsal ag Ambasáid na hÉireann ar Phoblacht na Beilge agus ina Leas-Cheann Misin ag Ambasáid na hÉireann san Iorua. Bhí poist éagsúla aici ag Ceanncheathrú na Roinne i mBaile Átha Cliath lena n-áirítear an Roinn Seirbhísí Corparáideacha agus Cúnamh Éireann, clár forbartha thar sáile oifigiúla na hÉireann. D’oibrigh an tAmbasadóir Kiernan leis an Roinn Oideachais agus Scileanna sular thosaigh sí leis an tseirbhís taidhleoireachta. Is céimí ó Choláiste na Tríonóide Bhaile Átha Cliath agus ó Ollscoil na hÉireann í.

Chuir an tAmbasadóir Kiernan a dintiúir faoi bhráid Uachtarán Phoblacht na hEastóine, a shoilse Kersti Kaljulaid, ar an 4 Meán Fómhair 2018 in Narva.