Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Skip to main content

Ambassador Byrne Nason

Ambassador Geraldine Byrne Nason became Ambassador of Ireland to France in August 2014. She presented her credentials to President François Hollande on October 31st 2014.

Welcome Message

Ambassador Byrne Nason presenting her credentials.Photograph by Christelle Alix (c) Presidence de la Republique

Welcome to the official website of the Embassy of Ireland in France.

I hope that the site will prove useful to visitors in accessing information about the Embassy, our activities and the services we provide.

The Government attaches great importance to renewing and strengthening Ireland's links with France.

Relations between Ireland and France are vibrant, warm and constructive. Down the centuries, the two countries and their peoples have shared a close friendship, which to the present day remains strong and sincere.

Ireland and France are partners in Europe and in the wider world; we share deeply held values in the promotion of peace and democracy, we share a common currency and both embrace a changing world. Two-way investment and trade is significant - creating opportunities for jobs and investment in both of our countries. Growing educational and sporting links abound. We are helping the Irish and the French to connect through cultural engagement and innovative linkages.

Irish and French people understand and appreciate each other intuitively. We visit each other in large numbers. 2015 was a record year for French tourists in Ireland, with over 500,000 French citizens visiting our island.

Cultural exchanges are legion. The Centre Culturel Irlandais in Paris, located in the rue des Irlandais, is the strongest such Irish Centre in the world. The Alliance Française in Dublin is the third most frequented in all of Europe.

The Embassy in Paris is delighted to work closely with the Irish Agencies in France. These agencies are IDA Ireland, Enterprise Ireland, Bord Bia and Tourism Ireland.

We also enjoy the support and interaction with a growing dynamic Irish Community in France. We are organised around many groups, notably the Franco-Irish Business group the Network Irlande, Alumni groups and Sporting groups.

The Embassy is located at number 12 Avenue Foch, the former Hôtel de Breteuil which was acquired by the Irish Government in 1954. The premises are used continually in support of all the work of the State Agencies in France and in fostering the Irish Community in this country.

In extending consular services to the public, the Embassy is ably and actively supported by three Honorary Consulates - in Lyon, Cherbourg and Cannes.

As well as being Ambassador to France, I also work to fulfil a non-resident accreditation to Monaco. Monaco is a country with which Ireland has historic associations and enjoys warm and close relations. The Irish Honorary Consulate in Monaco provides consular and other services in the Principality.

The entire staff of the Embassy joins me in the hope that visitors will find the website to be both up-to-date and easy to use. Please do let us know if you have proposals about how we might make it more useful to you.

Thank you for your visit.

Geraldine Byrne Nason
Ambassador


Fáilte chuig suíomh gréasáin oifigiúil Ambasáid na hÉireann sa Fhrainc.

Tá súil agam go mbeidh an suíomh ina chúnamh do chuairteoirí maidir le teacht ar eolas faoin Ambasáid, faoinár gcuid gníomhaíochtaí agus faoi na seirbhísí a sholáthraímid.

Leagann an Rialtas tábhacht mhór ar athnuachan agus neartú a dhéanamh ar naisc na hÉireann leis an bhFrainc.

Is beoga, croíúil agus cuiditheach é an caidreamh idir Éire agus an Fhrainc. Leis na céadta bliain anuas, tá dlúthchairdeas idir an dá thír agus a bpobail, cairdeas atá fós láidir, dílis sa lá atá inniu ann.
Tá Éire agus an Fhrainc ina gcomhpháirtithe san Eoraip agus sa domhan mór; is iad na luachanna céanna is mór againn i dtaobh an tsíocháin agus an daonlathas a chothú, is é an t-airgeadra céanna atá againn agus glacaimid araon go fonnmhar le domhan atá ag athrú. Tá cuid mhór infheistíochta agus trádála ar bun eadrainn – rud a fhágann go bhfuil deiseanna le tapú maidir le poist agus leis an infheistíocht sa dá thír seo againne. Is iomaí nasc oideachais agus nasc spóirt atá eadrainn, naisc a bhfuil borradh fúthu. Táimid ag cabhrú le muintir na hÉireann agus muintir na Fraince ceangal eatarthu a chothú trí chaidreamh cultúrtha agus naisc nuálacha.

Tá tuiscint ag muintir na hÉireann agus muintir na Fraince dá chéile, agus tá bá nádúrtha acu le chéile. Tugann líon mór dár muintir cuairt ar a chéile. Ba bhliain iontach é 2015 i dtaobh turasóirí Francacha in Éirinn: thug níos mó ná 500,000 duine de shaoránaigh na Fraince cuairt ar oileán na hÉireann.

Is iomaí malartú cultúir a chuirtear ar bun eadrainn. Tá an Centre Culturel Irlandais i bPáras, atá lonnaithe sa rue des Irlandais, ar an Ionad Éireannach is láidre dá shamhail ar fud an domhain. Tá an Alliance Française i mBaile Átha Cliath ar an tríú hionad de chuid na heagraíochta sin is mó a dtugtar cuairt air ar fud na hEorpa ar fad.

Tá áthas ar an Ambasáid i bPáras a bheith ag obair i ndlúthpháirt leis na Gníomhaireachtaí Éireannacha sa Fhrainc. Is iad na gníomhaireachtaí sin GFT Éireann, Fiontraíocht Éireann, Bord Bia agus Turasóireacht Éireann.

Thairis sin, faighimid tacaíocht ón bPobal Éireannach sa Fhrainc, pobal dinimiciúil atá ag dul i líonmhaire, agus bímid i mbun idirghníomhaíochta le muintir an phobail sin. Táimid eagraithe thart ar ghrúpaí éagsúla, go háirithe Network Irlande, Grúpa Gnó na hÉireann agus na Fraince, Grúpaí Alumni agus Grúpaí Spóirt.

Tá an Ambasáid ag uimhir 12 Avenue Foch, áit a mbíodh an Hôtel de Breteuil, ar cheannaigh Rialtas na hÉireann é i 1954. Bíonn an t-áitreabh seasta in úsáid chun tacú leis an obair ar fad a dhéanann na Gníomhaireachtaí Stáit sa Fhrainc agus chun an Pobal Éireannach sa tír seo a chothú.

Agus seirbhísí consalachta á gcur ar fáil aici don phobal, faigheann an Ambasáid tacaíocht chumasach, ghníomhach ó thrí cinn de Chonsalachtaí Oinigh – in Lyon, Cherbourg agus Cannes.

Chomh maith le bheith i m'Ambasadóir chun na Fraince, bím i mbun oibre freisin i dtaobh creidiúnú neamhchónaitheach i leith Mhonacó. Tá gaol ag Éirinn agus Monacó le chéile ó thaobh na staire, agus is croíúil an cairdeas atá idir an dá thír. Cuireann Consalacht Oinigh na hÉireann i Monacó seirbhísí consalachta agus seirbhísí eile ar fáil sa Phrionsacht.

Tá súil agam féin agus ag foireann uile na hAmbasáide go measfaidh cuairteoirí ar an suíomh gréasáin seo go bhfuil sé cothrom le dáta agus gur furasta é a úsáid. Cuir in iúl dúinn é le do thoil má tá aon mholtaí agat a d'fhágfadh go mbeadh an suíomh ní b'úsáidí duit.

Go raibh maith agat as do chuairt.

Geraldine Byrne Nason, Ambasadóir na hÉireann

Ambassador's CV

Geraldine Byrne Nason took up duty as Ambassador of Ireland to France on 28 August 2014.

Geraldine Byrne Nason is a career diplomat who has served as Ambassador in Ireland's Permanent Representation to the EU, has been an international civil servant and Director for Governance at OECD Paris in the 1990's, and headed up Ireland's National Forum on Europe.

From 2011 to August 2014 Geraldine Byrne Nason was Second Secretary General in the Taoiseach's Department. Geraldine Byrne Nason was appointed by the new Irish Government in 2011, as the country's most senior diplomat with responsibility for the country's EU policy. She was also Secretary General with responsibility for Ireland's Economic Management Council. Earlier in her career Geraldine Byrne Nason served at the Irish Mission to the UN in New York, and also spent time in Vienna, Geneva and Helsinki, when working on Disarmament issues.

Geraldine Byrne Nason was born in Drogheda, Co Louth in 1959, and educated at Our Lady's Presentation Convent, Greenhills, and at St Patrick's College Maynooth, NUI, where she graduated with a BA and MA in Literature before joining the Department of Foreign Affairs in 1982. In 2014, Geraldine Byrne Nason was elected as a Member of the Royal Irish Academy, the highest academic honour in Ireland, based on significant contribution to scholarship in the Sciences, Humanities and Social Sciences.

Geraldine Byrne Nason is married to Brian Nason, and they have a son, Alex, who is 14 years old.

September 2014.