Skip to main content

Ambassador Ó Floinn

Ambassador Colm O Floinn

Ambassador Colm Ó Floinn presented his credentials as Ambassador of Ireland to Italy to President Sergio Mattarella on 4 October 2017. Ambassador Ó Floinn is also accredited to San Marino and to the UN Agencies in Rome.

Message from Ambassador Ó Floinn

Fáilte, Welcome, Benvenuti, to the Embassy of Ireland in Rome website. 

Having been assigned on my first posting many years ago to the Eternal City, it is a privilege for me to now represent my country as Ambassador to Italy.  The many links between our two countries stretch back into history.  The Embassy of Ireland building, the Villa Spada, played a role in the tumultuous events leading to the unification of Italy and the nearby church of San Pietro in Montorio is the resting place of great Irish leaders involved in the Flight of the Earls in the 17th century.

Today, Ireland and Italy are partners in the European Union, including the Eurozone, and we share a commitment to building a strong future for Europe based on the fundamental values that continue to guide our approach to twenty first century challenges.  Together with my colleagues in the Embassy, my priority is to advance Ireland’s interests here in Italy and to further the already close relationship we have with this major EU member state and G7 economy. 

The strong tourism traffic in both directions and the natural empathy between the Irish and Italian peoples provide a very positive context for our work here in the Embassy.  Many young Italians are also studying English in Ireland and others are gaining valuable work experience in our economy.  We have a strong interest in each other’s culture and a shared enthusiasm for sport.

Through the deployment of naval ships, Ireland has worked closely with Italy in recent years in addressing the humanitarian dimension of the migration flows across the Mediterranean.  We are now partners in the EU naval Operation Sophia which seeks to counter those who exploit migrants and we are conscious of the particular challenge Italy continues to face in this area.

Trade and investment links between Ireland and Italy are strong and the Embassy works closely with our colleagues in Enterprise Ireland, Bord Bia (the Irish Food Board) and Tourism Ireland based in Milan, as well as with the IDA, Ireland’s investment agency.

The Embassy’s consular work and engagement with the Irish community in Italy is also facilitated by our Honorary Consulate in Milan and, of course, we work closely with our colleagues in the Embassy of Ireland to the Holy See.  In addition to my role as Ambassador to Italy, I am accredited as Ambassador to San Marino and as Permanent Representative of Ireland to the UN Agencies in Rome addressing the challenges of food security in our world.

I hope that you find this website and the links it contains informative and do please contact us at the Embassy if you have any queries.

Le gach dea-ghuí, with best wishes, con i migliori auguri,  

Colm Ó Floinn

Ambasadóir na hÉireann, Ambassador of Ireland, Ambasciatore d’Irlanda

Messaggio dell’Ambasciatore Ó Floinn

Fáilte, Welcome, Benvenuti, al sito web dell’Ambasciata d’Irlanda a Roma

Molti anni fa fui assegnato a ricoprire il mio primo incarico all’estero nella Città Eterna ed ora è un privilegio per me rappresentare il mio paese in qualità di Ambasciatore in Italia. I molteplici legami tra i nostri due paesi affondano le loro radici nella storia. L’edificio che ospita l’Ambasciata d’Irlanda, Villa Spada, ebbe un ruolo importante nella serie di eventi tumultuosi che culminarono con l’unità d’Italia e nella vicina Chiesa di San Pietro in Montorio riposano le spoglie dei grandi Leaders irlandesi che presero parte al “Flight of the Earls”, la Fuga dei Conti nel 17º secolo.

Oggi, l’Irlanda e l’Italia sono partner nell’Unione Europea e nell’Eurozona e insieme condividono l’impegno comune a costruire un futuro piú forte per l’Europa fondato sui valori fondamentali che continuano a guidare il nostro approccio alle grandi sfide del ventunesimo secolo.

La mia priorità, insieme ai miei colleghi dell’Ambasciata, è di portare avanti gli interessi dell’Irlanda qui in Italia e di rafforzare le già strette relazioni che intratteniamo con questo paese membro tra i piú importanti dell’Unione Europea, nonché forte economia del G7.

L’intenso flusso turistico tra i nostri nostri paesi e la naturale empatia tra il popolo irlandese e quello italiano offrono un contesto molto positivo per il nostro lavoro qui in Ambasciata. Molti giovani italiani studiano inglese in Irlanda ed altri acquisiscono una valida esperienza lavorativa nella nostra economia. Condividiamo un appassionato interesse per le nostre reciproche culture ed un forte entusiasmo per lo sport.

Con il dispiegamento di unità navali l’Irlanda ha lavorato in stretto contatto con l’Italia negli ultimi anni affiancandola nell’affrontare l’aspetto umanitario dei grandi flussi migratori attraverso il Mediterraneo. Entrambi siamo ora partner dell’Operazione Navale dell’Unione Europea denominata “Sophia” nella missione di contrasto allo sfruttamento dei migranti e siamo consapevoli dell’importante sfida che l’Italia continua ad affrontare in questo campo.

I rapporti tra l’Irlanda e l’Italia in ambito commerciale e negli investimenti sono forti e l’Ambasciata lavora in stretta sinergia con i colleghi di Enterprise Ireland, Bord Bia (l’ente irlandese per la promozione dei prodotti alimentari) e Tourism Ireland i cui uffici hanno sede a Milano, nonché con l’IDA, l’agenzia irlandese per gli investimenti.

Il lavoro dell’Ambasciata in ambito consolare, nonché l’impegno con la comunità irlandese in Italia, sono coadiuvati dal nostro Consolato Onorario a Milano e naturalmente lavoriamo in stretta collaborazione con i nostri colleghi dell’Ambasciata d’Irlanda presso la Santa Sede. Oltre al mio ruolo di Ambasciatore in Italia, sono accreditato come Ambasciatore presso la Repubblica di San Marino e presso le Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma impegnate nell’affrontare la sfida della sicurezza alimentare nel mondo.

Spero che questo sito e i links contenuti possano essere utili ed esaustivi e vi invito a contattare l’Ambasciata in caso di ulteriori informazioni.

Le gach dea-ghuí, with best wishes, con i migliori auguri,  

Colm Ó Floinn

Ambasadóir na hÉireann, Ambassador of Ireland, Ambasciatore d’Irlanda

Teachtaireacht ón Ambasadóir Ó Floinn

Fáilte, Welcome, Benvenuti, go dtí láithreán gréasáin Ambasáid na hÉireann sa Róimh. 

Tá blianta fada imithe tharainn anois ó cuireadh mise ar mo chéad phostú chuig Cathair na Seacht gCnoc, agus is mór an phribhléid dom é ionadaíocht a dhéanamh ar mo thír anois i gcáil an Ambasadóra chun na hIodáile.  Tá naisc iomadúla idir an dá thír seo againne le fada an lá.  Bhí ról ag an bhfoirgneamh ina bhfuil Ambasáid na hÉireann, an Villa Spada, sna himeachtaí cinniúnacha as ar eascair aontú na hIodáile agus is san eaglais in aice láimhe, San Pietro in Montorio, a cuireadh na ceannairí uaisle Éireannacha a ghlac páirt in Imeacht na nIarlaí sa 17ú haois.

Sa lá atá inniu ann, tá Éire agus an Iodáil ina gcomhpháirtithe san Aontas Eorpach, lena n-áirítear limistéar an euro, agus is é an tiomantas céanna atá againn do thodhchaí láidir a thógáil don Eoraip, ar bhonn na luachanna bunúsacha atá fós ina dtreoir dúinn agus muid ag tabhairt faoi na dúshláin atá le sárú san aonú haois is fiche.  In éineacht le mo chomhghleacaithe san Ambasáid, tá sé ina thosaíocht agam leasanna na hÉireann a chur chun cinn anseo san Iodáil agus cur leis an dlúthchaidreamh arb ann dó cheana eadrainn féin agus an tír sin atá ina ballstát tábhachtach den Aontas Eorpach agus sa Ghrúpa Seacht. 

Fágann an trácht mór turasóireachta sa dá threo agus an chomhbhá nádúrtha idir muintir na hÉireann agus muintir na hIodáile gur i gcomhthéacs an-dearfach a bhímid ag obair anseo san Ambasáid.  Tá go leor Iodálaigh óga ag gabháil don Bhéarla in Éirinn chomh maith agus tá daoine eile acu ag fáil taithí luachmhar oibre i ngeilleagar na hÉireann.  Is mór an spéis atá againn i gcultúr a chéile agus táimid araon an-díograiseach i leith an spóirt.

Bhí longa cabhlaigh na hÉireann ag obair i ndlúthpháirt leis an Iodáil le blianta beaga anuas chun dul i ngleic leis an ngné dhaonnúil de na sluaite imirceach atá ag trasnú na Meánmhara.  Táimid inár gcomhpháirtithe anois in Oibríocht Sophia, misean cabhlaigh de chuid na hEorpa lena bhféachtar le bac a chur ar na daoine a dhéanann dúshaothrú ar imircigh. Is maith mar is eol dúinn go bhfuil dúshlán ar leith le sárú ag an Iodáil go fóill ina thaobh sin.

Tá naisc láidre thrádála agus infheistíochta idir Éire agus an Iodáil agus bíonn an Ambasáid ag obair i ndlúthpháirt lenár gcomhghleacaithe i bhFiontraíocht Éireann, sa Bhord Bia agus i dTurasóireacht Éireann in Milano, chomh maith le GFT Éireann, gníomhaireacht infheistíochta na hÉireann.

Cuidíonn ár gConsalacht Oinigh in Milano le hobair chonsalach na hAmbasáide agus lena rannpháirtíocht leis an bpobal Éireannach san Iodáil agus, ar ndóigh, bímid ag obair i ndlúthchomhar lenár gcomhghleacaithe in Ambasáid na hÉireann chuig an Suí Naofa.  De bhreis ar an ról atá agam mar Ambasadóir chun na hIodáile, táim creidiúnaithe freisin mar Ambasadóir chun San Marino agus mar Bhuanionadaí na hÉireann chuig Gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe sa Róimh, ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin na slándála bia ar domhan.

Tá súil agam go bhfaighidh tú an t-eolas atá uait ar an láithreán gréasáin seo agus trí na naisc uaidh a leanúint, agus níl le déanamh agat ach teagmháil a dhéanamh linn ag an Ambasáid má tá aon cheist agat.

Le gach dea-ghuí, with best wishes, con i migliori auguri, 

Colm Ó Floinn

Ambasadóir na hÉireann, Ambassador of Ireland, Ambasciatore d’Irlanda

CV

Prior to his appointment as Ambassador in Rome, Ambassador Ó Floinn served as Ambassador of Ireland to Finland from 2015 to 2017.  He was Director General of the Trade and Promotion Division of the Department of Foreign Affairs and Trade and a member of its Management Board from 2010 to 2015. 

Much of Ambassador Ó Floinn’s career has been concerned with relations between Ireland and the United Kingdom.  From 2008 to 2010 he was the Irish Joint Secretary of the British-Irish Intergovernmental Secretariat in Belfast.  Before that he served in a variety of roles in the Department’s Anglo-Irish Division in Dublin and Belfast and as Deputy Head of Mission in the Embassy of Ireland, London from 1999-2004.  He was involved in the negotiation of both the Anglo-Irish Agreement 1985 and the Good Friday Agreement 1998. 

Ambassador Ó Floinn was also Deputy Political Director and Director for International Security Policy from 2005-2008 and served at the Permanent Mission of Ireland to the UN, Geneva from 1989 to 1993.  His first diplomatic posting was to the Embassy of Ireland to the Holy See from 1978 to 1981.  He joined the Department of Foreign Affairs as a Third Secretary in 1976 and is a graduate of Trinity College Dublin with a First Class degree in History and Political Science.

Ambassador Ó Floinn is married to Madeleine Ó Floinn and has five children and two grandchildren. 

CV

Prima di assumere il suo incarico a Roma, l’Ambasciatore Ó Floinn ha prestato Servizio come Ambasciatore d’Irlanda in Finlandia dal 2015 al 2017. E’ stato Direttore Generale della Divisione Commercio e Promozione presso il Ministero degli Affari Esteri, nonché membro del suo Consiglio Direttivo dal 2010 al 2015.

Gran parte della carriera dell’Ambasciatore Ó Floinn è stata dedicata all’impegno nelle  relazioni tra l’Irlanda e la Gran Bretagna. Dal 2008 al 2010 ha ricoperto l’incarico di Segretario Congiunto dell’Irlanda presso il Segretariato Intergovernativo Anglo-Irlandese a Belfast. In precedenza ha svolto diversi incarichi presso la Divisione Anglo-Irlandese del Ministero degli Affari Esteri a Dublino e come Vice Capo Missione presso l’Ambasciata d’Irlanda a Londra dal 1999 al 2004. L’Ambasciatore Ó Floinn ha preso parte nei negoziati per l’Accordo Anglo Irlandese del 1985 e per l’Accordo del Venerdì Santo del 1998.

L’Ambasciatore Ó Floinn ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore degli Affari Politici e Direttore delle Politiche Internazionali di Sicurezza dal 2005 al 2008; ha inoltre prestato servizio presso la Rappresentanza Permanente d’Irlanda presso le Nazioni Unite a Ginevra dal 1989 al 1993. Per il suo primo incarico diplomatico all’estero è stato assegnato all’Ambasciata d’Irlanda presso la Santa Sede, dal 1978 al 1981.

l’Ambasciatore Ó Floinn ha iniziato la sua carriera presso il Ministero degli Affari Esteri nel 1976 in qualità di Terzo Segretario. Ha una laurea con lode in Storia e Scienze Politiche conseguita presso il Trinity College di Dublino.

L’Ambasciatore Ó Floinn é sposato con Madeleine Ó Floinn, ha cinque figli e due nipoti.

CV

Sular ceapadh ina Ambasadóir sa Róimh é, d'fhóin an tAmbasadóir Ó Floinn mar Ambasadóir na hÉireann chun na Fionlainne ó 2015 go 2017.  Bhí sé ina Ard-Stiúrthóir ar Rannóg Trádála agus Cur Chun Cinn na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus ina chomhalta dá Bord Bainistíochta ó 2010 go 2015. 

Chaith an tAmbasadóir Ó Floinn cuid mhór dá shaol oibre ag plé leis an gcaidreamh idir Éire agus an Ríocht Aontaithe.  Ó 2008 go 2010 bhí sé ina Chomh-Rúnaí Éireannach ar Rúnaíocht Idir-Rialtasach na Breataine-na hÉireann i mBéal Feirste.  Roimhe sin d'fhóin sé i róil éagsúla i Rannóg Angla-Éireannach na Roinne i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste agus mar Leas-Cheann Misin in Ambasáid na hÉireann, Londain ó 1999 go 2004.  Bhí baint aige leis an gcaibidlíocht maidir leis an gComhaontú Angla-Éireannach, 1985 agus maidir le Comhaontú Aoine an Chéasta, 1998. 

Ina theannta sin, Bhí an tAmbasadóir Ó Floinn ina Leas-Stiúrthóir Polaitiúil agus ina Stiúrthóir ar an mBeartas Slándála Idirnáisiúnta ó 2005 go 2008 agus d'fhóin sé ag Buanmhisean na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe sa Ghinéiv ó 1989 go 1993.  Dá chéad phost taidhleoireachta, cuireadh chuig Ambasáid na hÉireann sa Suí Naofa é ó 1978 go 1981.  Thosaigh sé leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha mar Thríú Rúnaí in 1976 agus tá céim chéadonóracha bainte amach aige ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath sa Stair agus san Eolaíocht Pholaitiúil.

Tá an tAmbasadóir Ó Floinn pósta le Madeleine Ó Floinn agus tá cúigear leanaí agus beirt gharleanaí acu.