Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Catherine Campbell

Ambassador Campbell began her assignment as Irish Ambassador to Sierra Leone and Liberia on 15 August 2016

  • Message from the Ambassador
  • About the Ambassador

Message from the Ambassador

Welcome message from the Ambassador

I would like to welcome you to the website for the Embassy of Ireland in Freetown. I have taken up duty as Ambassador to Sierra Leone and Liberia from August 2016.

The Government of Ireland opened its first office in Sierra Leone in 2005 with Irish Aid representation. In 2014 it was upgraded to an Embassy when Sierra Leone became Ireland’s ninth Key Partner Country for the Irish Aid programme. This reflects a commitment to deepening and strengthening our relationship with Sierra Leone and Liberia.

The Embassy’s strategic priorities are guided by the Irish Aid policy, One World One Future, and the overall Irish government foreign policy, The Global Island. In Sierra Leone we work in the areas of gender and nutrition, where we are the lead international donor and in the governance sector.

We aim to be a constructive partner to the Government of Sierra Leone in achieving its development objectives, as articulated by its Agenda for Prosperity, and more recently in the President’s Recovery Priorities which aim to accelerate development plans in the post Ebola period. So I am arriving in Sierra Leone at a time of great optimism. You can learn much more about the work of the Embassy in both Sierra Leone and Liberia on this webpage.

The Embassy also works in promoting economic links between Ireland and Sierra Leone and in cultural and education cooperation, as well as consular assistance to Irish citizens.

We are very pleased that there is a vibrant Irish community in Sierra Leone. Irish Missionaries have been working here for almost 150 years, many of them in the education area. It is a source of pride for the Embassy that generations of Sierra Leones have a knowledge and affection for Ireland through this connection.

The Embassy recently launched a Twitter account @IrlEmbFreetown where you can also see news and activities on Ireland in Sierra Leone and Liberia.

Best wishes

Catherine Campbell


Teachtaireacht fáilte ón Ambasadóir

Do chéad fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann in Freetown. Tá mise i mbun dualgais mar Ambasadóir chuig Siarra Leon agus an Libéir ó mhí Lúnasa 2016.

D'oscail Rialtas na hÉireann a chéad oifig i Siarra Leon in 2002, ina ndearnadh ionadaíocht ar Chúnamh Éireann. Rinneadh í a uasghrádú ina hAmbasáid in 2014 nuair a ainmníodh Siarra Leon ina naoú Príomhthír Chomhpháirtíochta de chuid na hÉireann do chlár Chúnamh Éireann. Léiríonn sé sin an tiomantas chun doimhniú agus neartú a dhéanamh ar ár gcaidreamh le Siarra Leon agus leis an Libéir.

Bíonn tosaíochtaí straitéiseacha na hAmbasáide faoi threoir ag beartas Chúnamh Éireann, Domhan Amháin, Todhchaí Amháin, agus ag beartas eachtrach foriomlán Rialtas na hÉireann, An tOileán Domhanda. Bímid ag obair i Siarra Leon i réimsí na hinscne agus an chothaithe, réimsí inar muid an príomhdheontóir idirnáisiúnta, agus san earnáil rialachais.

Is mian linn a bheith inár bpáirtí cuiditheach do Rialtas Shiarra Leon i dtaobh a chuspóirí forbartha a bhaint amach, mar atá sonraithe ina Chlár Oibre um Rathúnas, agus le déanaí i dTosaíochtaí Téarnaimh an Uachtaráin a bhfuil sé ina aidhm leo dlús a chur faoi na pleananna forbartha sa tréimhse tar éis na ráige Ebola. Mar sin, tá mé ag teacht chuig Siarra Leon tráth a bhfuil an dóchas i réim. Is féidir leat a lán eolais a chur ar obair na hAmbasáide i Siarra Leon agus sa Libéir ar an leathanach gréasáin seo.

Bíonn an Ambasáid ag obair freisin chun naisc gheilleagracha a chur chun cinn idir Éire agus Siarra Leon, agus i leith comhar cultúrtha agus oideachais. Tugann sí cúnamh consalachta do shaoránaigh Éireannacha chomh maith.

Is cúis áthais dúinn é go bhfuil pobal bríomhar Éireannach i Siarra Leon. Tá Misinéirí Éireannacha ag obair anseo le beagnach 150 bliain anuas, go leor acu i réimse an oideachais. Is ábhar bróid don Ambasáid é go bhfuil eolas agus cion ar Éirinn ag glúine daoine i Siarra Leon de bharr an cheangail sin.

Le déanaí sheol an Ambasáid cuntas Twitter @IrlEmbFreetown, áit is féidir leat breathnú ar nuacht agus gníomhaíochtaí a bhaineann le hÉirinn i Siarra Leon agus sa Libéir.

Le gach dea-ghuí,

Catherine Campbell

 

About the Ambassador

About the Ambassador

Catherine Campbell joined the Department of Foreign Affairs in 2007 where she worked in Irish Aid for three years, mainly on the Multilateral UN desk. She was posted to the Irish Embassy in Mexico as Deputy Head of Mission from 2010 to 2014. She subsequently returned to Headquarters as Assistant Chief of Protocol. Her assignment as Irish Ambassador to Sierra Leone and Liberia began on 15 August 2016.