Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Breifne O'Reilly

Message from Ambassador O'Reilly

Welcome to the website of the Embassy of Ireland in Bern. I hope the information on the website will provide a guide to the services the Embassy offers and will also help highlight the continuing warm relations between Ireland and Switzerland.

My colleagues at the Embassy and I are committed to promoting Ireland's interests in Switzerland and to helping ensure both countries gain in their knowledge and appreciation of each other.

Irish trade with Switzerland is thriving: Switzerland is Ireland's fifth most important trading partner. Switzerland is also an important source of inward investment in Ireland and Swiss people are visiting Ireland in greater numbers: the number of visitors from Switzerland increased to an estimated 88,000 in 2014, and there are now more direct flights to Dublin than ever from Basel, Geneva and Zürich.

There are links on this website to Ireland's foremost State agencies - IDA Ireland, Enterprise Ireland, Bord Bia (The Irish Food Board) and Tourism Ireland - and I would encourage you to consult these to find out more about investing in Ireland, about Irish companies and their products and about making the most of your next visit to Ireland.

Many Swiss people have got to know Ireland either by visiting or through Irish culture and sport. It is gratifying to see the awareness of Irish literature, music and dance, as these aspects of Ireland, along with out open and friendly approach, ensure a warm welcome and an enjoyable stay on the island.

The Embassy is committed to promoting the cultural ties between our two countries and welcomes the interest in the many Irish-related events that take place each year in Switzerland.

Central to the Embassy's responsibilities is a commitment to serve Irish citizens and the Irish community to the best of our ability, working closely with the Honorary Consul of Ireland in Zürich, Mr Stefan Studer.

If you have any suggestions for improving the level of information offered on this website, please do not hesitate to get in touch.

Best wishes - le gach deá-ghuí

Breifne O'Reilly
Ambassador


Fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann i mBeirn. Tá súil agam go mbeidh an t-eolas atá sa suíomh gréasáin seo ina threoir duit i dtaobh na seirbhísí a chuireann an Ambasáid ar fáil agus go léireofar ann an cairdeas atá idir Éire agus an Eilvéis.

Táim féin agus mo chomhghleacaithe san Ambasáid tiomanta do leasanna na hÉireann a chur chun cinn san Eilvéis agus tá uainn a chinntiú go gcuirfidh an dá thír leis an eolas agus an aithne atá acu ar a chéile.

Tá trádáil na hÉireann leis an Eilvéis faoi bhorradh is faoi bhláth: tá an Eilvéis ar an gcúigiú comhpháirtí trádála is tábhachtaí de chuid na hÉireann. Is foinse thábhachtach infheistíochta isteach í an Eilvéis in Éirinn freisin agus tugann líon mór de mhuintir na hEilvéise cuairt ar Éirinn: tháinig méadú ar líon na gcuairteoirí ón Eilvéis go dtí líon measta 88,000 cuairteoir in 2014, agus is mó an méid eitiltí díreacha anois ná riamh a théann idir Baile Átha Cliath agus Basel, an Ghinéiv agus Zürich.

Tá naisc le fáil ar an suíomh gréasáin seo le príomhghníomhaireachtaí Stáit na hÉireann – GFT Éireann, Fiontraíocht Éireann, an Bord Bia agus Turasóireacht Éireann – agus ba mhaith liom thú a spreagadh chun dul i gcomhairle leo siúd chun tuilleadh eolais a fháil faoi infheistiú in Éirinn, faoi chuideachtaí Éireannacha agus a dtáirgí agus faoin tairbhe is fearr a bhaint as do chéad chuairt eile ar Éirinn.

Is iomaí duine de mhuintir na hEilvéise a bhfuil aithne curtha acu ar Éirinn trí chuairt a thabhairt ar an tír nó trí chultúr agus spórt na hÉireann. Is údar sásaimh dom an fheasacht atá acu ar litríocht, ceol agus rince na hÉireann, toisc go gcinntíonn na gnéithe sin d'Éirinn, chomh maith leis an meon oscailte, cairdiúil atá againn, go mbeidh fáilte ó chroí rompu agus go mbainfidh siad sult as a seal ar an oileán.

Tá an Ambasáid tiomanta don cheangal cultúir idir an dá thír seo againne a chur chun cinn agus is mór againn an tsuim a léirítear sna himeachtaí iomadúla Éireannacha a bhíonn ar siúl gach bliain san Eilvéis.

Cuid lárnach d'fhreagrachtaí na hAmbasáide is ea an tiomantas chun an freastal is fearr is féidir a dhéanamh ar shaoránaigh na hÉireann agus ar an bpobal Éireannach, agus muid ag obair i ndlúthpháirt le Consal Oinigh na hÉireann in Zürich, an tUasal Stefan Stüder.

Má tá aon mholtaí agat i dtaobh feabhas a chur ar an leibhéal faisnéise atá ar fáil ar an suíomh gréasáin, ná bíodh drogall ar bith ort teagmháil a dhéanamh linn.

Le gach dea-ghuí,

Breifne O'Reilly
Ambasadóir