Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Skip to main content

Ambassador’s Welcome Message

Welcome to the website of the Permanent Mission of Ireland to the UN in Geneva. The Mission functions as Ireland’s representation to the United Nations Office at Geneva, and to the wide range of UN Specialised Agencies and other International Organisations based here.

The Irish Mission in Geneva was first established in 1922 to represent the Government of Ireland at the League of Nations, an organisation of which Ireland formally became a member in September 1923. Ireland joined the United Nations in December 1955, and since that date a strong and active commitment to the UN has been a cornerstone of Ireland’s foreign policy. The UN is the principal international framework through which Ireland seeks to promote peace and security, disarmament, development, humanitarian action and human rights.

Geneva is home to more than 9,500 UN staff, and hosts almost 10,000 formal UN meetings every year.  It is the seat of the UN Human Rights Council and the Conference on Disarmament, and serves as the headquarters of a wide range of UN agencies, funds and programmes, including the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, the Office of the UN High Commissioner for Refugees, the World Health Organisation, the International Labour Organisation, the World Intellectual Property Organisation and the UN Conference on Trade and Development. Outside the framework of the UN, it is the headquarters also for bodies such as the World Trade Organisation, the International Organisation for Migration, and the International Committee of the Red Cross. The principal role of the Irish Mission is to engage with these and other international bodies to ensure that their work takes account of Ireland’s interests, priorities and values.

The Mission also works closely with the representatives of other European Union Member States to advance our shared priorities. A particular current priority is Ireland’s membership of the UN Human Rights Council.

The Mission represents the broad range of Ireland’s national interests across the range of institutions in Geneva, and is staffed by officials from the Department of Foreign Affairs and Trade, the Department of Jobs, Enterprise and Innovation and the Department of Agriculture, Food and the Marine.

I hope this website provides a useful introduction to the work of the Mission, Ireland’s foreign policy, and our engagement with the United Nations system.

Patricia O'Brien


Fáilte chuig suíomh gréasáin Bhuanmhisean na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe sa Ghinéiv. Feidhmíonn an Misean mar ionadaí na hÉireann chuig Oifig na Náisiún Aontaithe sa Ghinéiv, agus chuig an raon leathan Sainghníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus Eagraíochtaí Idirnáisiúnta eile atá bunaithe anseo.

Bunaíodh Misean na hÉireann sa Ghinéiv i 1922 chun ionadaíocht a dhéanamh ar son Rialtas na hÉireann ag Conradh na Náisiún, eagraíocht inar ghlac Éire ballraíocht fhoirmiúil i mí Mheán Fómhair 1923. Chuaigh Éire isteach sna Náisiúin Aontaithe i mí na Nollag 1955, agus ó shin i leith tá tiomantas láidir, gníomhach do na Náisiúin Aontaithe ina bhunchloch de chuid bheartas eachtrach na hÉireann. Is é na Náisiúin Aontaithe an príomhchreat idirnáisiúnta trína bhféachann Éire le síocháin agus slándáil, dí-armáil, forbairt, gníomh daonnúil agus cearta an duine a chur chun cinn.

Tá breis is 9,500 ball foirne de chuid na Náisiún Aontaithe sa Ghinéiv, agus is ann a bhíonn beagnach 10,000 cruinniú foirmiúil den eagraíocht sin gach bliain. Is sa chathair sin atá Comhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine agus an Chomhdháil ar Dhí-armáil, agus ceanncheathrúna cuid mhór de ghníomhaireachtaí, cistí agus cláir na Náisiún Aontaithe, lena n-áirítear Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe, an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair, an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil agus Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le Trádáil agus Forbairt. Lasmuigh de chreat na Náisiún Aontaithe, is sa Ghinéiv freisin atá ceanncheathrú ag comhlachtaí amhail an Eagraíocht Dhomhanda Trádála, an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce, agus Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge. Is é an príomhról atá ag Misean na hÉireann a bheith i mbun rannpháirtíochta leo siúd agus le comhlachtaí idirnáisiúnta eile lena chinntiú go dtabharfar aird ina gcuid oibre ar leasanna, tosaíochtaí agus luachanna na hÉireann.

Oibríonn an Misean i ndlúthpháirt freisin le hionadaithe ar son Bhallstáit eile an Aontais Eorpaigh d'fhonn na tosaíochtaí atá againn araon a chur chun cinn. Tosaíocht ar leith faoi láthair is ea ballraíocht na hÉireann i gComhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine.
Déanann an Misean ionadaíocht ar réimse leathan de leasanna náisiúnta na hÉireann ar fud raon institiúidí sa Ghinéiv, agus ar an bhfoireann tá oifigigh ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Tá súil agam go mbeidh an suíomh gréasáin seo ina intreoir úsáideach duit i dtaobh obair an Mhisin, bheartas eachtrach na hÉireann, agus ár gcuid rannpháirtíochta le córas na Náisiún Aontaithe.

Patricia O'Brien