Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Skip to main content

Consul General Peter Ryan 總領事韋宏達

Consul General Ryan became Ireland’s first Consul General of Ireland to Hong Kong & Macau in August 2014
韋宏達先生自2014年8月起擔任首位愛爾蘭駐香港及澳門總領事

Message from Consul General Peter Ryan 總領事韋宏達的話

Fáilte! Welcome! It is a real honour for me to serve as Ireland’s first Consul General to Hong Kong and Macau, an important dimension of the enhanced broader relationship between Ireland and China. Team Ireland in China is led by Ambassador Paul Kavanagh in the Embassy of Ireland, Beijing working closely with the Agencies in China, namely Bord Bia, Enterprise Ireland, IDA and Tourism Ireland. 
歡迎!本人很榮幸能擔任首位愛爾蘭駐香港及澳門總領事,這對加強和擴闊愛爾蘭與中國的合作關係十分重要。愛爾蘭駐中國的團隊由北京的愛爾蘭駐華大使Paul Kavanagh率領,一直與愛爾蘭駐華代表機構、愛爾蘭食品局、愛爾蘭企業發展局、愛爾蘭工業發展局及愛爾蘭旅遊局緊密合作。

A key priority for us is to provide world-class consular services to our citizens in Hong Kong and Macau and to engage closely with them on a wide range of issues, including supporting their community-based activities. In addition, we are working to reconnect with people of Irish heritage, Hong Kong people who have lived in Ireland or been educated in Ireland and friends of Ireland from the international community. 
我們其中一項重點使命,是為身在港澳地區的愛爾蘭公民提供國際級的領事服務,並廣泛地與他們密切合作,包括支持他們以社區為本的活動。除此以外,我們亦致力跟與有愛爾蘭血統的人、曾居於愛爾蘭或曾在愛爾蘭受教育的香港人,及國際社群中的愛爾蘭友好再度聯繫。

As a hub for world trade and finance, Hong Kong is already an important market for Irish goods and services, notably in the areas of food and beverages, financial services, and education, with tremendous potential for further growth. 
作為國際貿易與金融中心,香港一直是愛爾蘭商品與服務的重要市場,尤其在食物與飲品、金融和教育方面,這些市場未來有著很大發展潛力。

Known as ‘Asia’s World City’, Hong Kong offers a platform for showcasing many of the finest proponents of Irish culture including our dance, sports, literature or music. There is also great scope for developing connections in the area of education. 
香港是知名的「亞洲國際城市」,為愛爾蘭的文化精粹如舞蹈、體育、文學和音樂提供了展示的平台。而香港和愛爾蘭在教育聯繫方面亦有很大的發展空間。

We would welcome your engagement with us – whatever your area of interest in Ireland - so please register with the Consulate or get in touch to see how we might work together. Ni neart go cur le cheile – There is no strength without unity. 
無論你對愛爾蘭的哪部分感興趣,也歡迎您與我們緊密聯繫。團結就是力量,請蒞臨總領事館登記,或與我們聯絡,一起探討合作的空間。


Teachtaireacht ón Ard-Chonsal Peter Ryan

Fáilte! Is mór an onóir dom a bheith i mbun fónaimh mar chéad Ard-Chonsal na hÉireann chuig Hong Cong agus Macau, atá ina ghné thábhachtach den chaidreamh feabhsaithe idir Éire agus an tSín. Bíonn Foireann na hÉireann sa tSín ag obair faoi stiúir an Ambasadóra Paul Kavanagh in Ambasáid na hÉireann i mBéising, agus iad ag obair i ndlúthpháirt leis na Gníomhaireachtaí sa tSín, is iad sin Bord Bia, Fiontraíocht Éireann, GFT Éireann agus Turasóireacht Éireann.

Is príomhthosaíocht againn é seirbhísí consalachta den scoth a chur ar fáil dár gcuid saoránach i Hong Cong agus Macau agus a bheith i mbun dlúth-theagmhála leo ar réimse leathan saincheisteanna, lena n-áirítear tacú lena gcuid gníomhaíochtaí pobail. Ina theannta sin, táimid ag obair chun ceangal a athbhunú le daoine de bhunadh na hÉireann, daoine de mhuintir Hong Cong a mbíodh cónaí orthu in Éirinn nó ar cuireadh oideachas orthu in Éirinn agus cairde na hÉireann ón bpobal idirnáisiúnta.

Ina cháil mar mhol le haghaidh trádáil dhomhanda agus cursaí airgeadais, tá Hong Cong ina mhargadh tábhachtach cheana féin i gcomhair earraí agus seirbhísí Éireannacha, go háirithe i dtaobh bia agus deochanna, seirbhísí airgeadais, agus i dtaobh an oideachais, agus tá an deis ann chun tuilleadh fáis a bhaint amach.

Tugtar 'Cathair an Domhain de chuid na hÁise' ar Hong Cong, ina bhfuil ardán ar fáil chun a lán de na gnéithe is fearr de chultúr na hÉireann a chur ar taispeáint, lena n-áirítear damhsa, spóirt, litríocht nó ceol na hÉireann. Tá deis iontach le tapú freisin maidir le naisc a fhorbairt i réimse an oideachais.

Fáiltímid roimh do rannpháirtíocht linn – cibé cén t-ábhar spéise atá agat i dtaobh na hÉireann – mar sin cláraigh d'ainm leis an gConsalacht le do thoil nó téigh i dteagmháil linn d'fhonn féachaint conas a d'fhéadfaimis a bheith ag obair le chéile. Ní neart go cur le chéile.

 

Consul General's Biography

Peter Ryan took up duty as the first Consul General of Ireland to Hong Kong and Macau in August 2014. He is greatly enjoying being back in the Asian Region & particularly getting to know the dynamic Irish community in Hong Kong & Macau.
韋宏達先生自2014年8月起擔任首位愛爾蘭駐香港及澳門總領事。他十分高興能夠回到亞洲地區,特別是可以認識到活躍於香港及澳門愛爾蘭社群。

Since joining the Department of Foreign Affairs and Trade in 1994, Peter has served in Dublin, New York, Singapore, Seoul & Tokyo. He attended Synge Street, Belvedere College and University College Dublin.
自1994年加入愛爾蘭外交與貿易部後,韋宏達曾在都柏林、紐約、新加坡、首爾和東京任職。他曾就讀於Synge Street, Belvedere College和都柏林大學。

He is married to Teresa and they have three daughters, Seána, Ciara and Aoife.
他與妻子Teresa育有Seána、Ciara和Aoife三名女兒。