DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has now moved to Ireland.ie/tallinn. If you are not redirected in five seconds, click here.

Skip to main content

Please be advised that the Embassy of Ireland, Estonia website has moved and this page is no longer being updated. The Embassy website is now available at Ireland.ie/tallinn.

Joint Statement on the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

May 17, 2021

Joint Statement on the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

On the occasion of the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOTB), we express our commitment to equality for all, regardless of their sexual orientation, gender identity or expression, or sex characteristics.  

All human beings should be treated with respect and dignity and should be able to live without fear, no matter who they are or whom they love.  Around the globe, including here in Estonia, brave lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex (LGBTQI+) activists are fighting for equal protection under the law, freedom from violence, and recognition of their fundamental human rights.  These rights, and a life free of discrimination, are the bedrock principles and values of free societies.   We emphasize our support for the LGBTQI + community in Estonia and we call for an end to violence and discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity or expression, or sex characteristics around the world. 

IDAHOTB is an opportunity to reflect on the challenges facing LGBTQI+ individuals on a daily basis, and to remind ourselves of the work we must do to fight discrimination and ensure the law protects all—no matter who they are. 

Embassy of Canada, Embassy of Denmark, Embassy of Finland, Embassy of France, Embassy of Germany, Embassy of Greece, Embassy of Ireland, Embassy of the Netherlands, Embassy of Norway, Embassy of Spain, Embassy of Sweden, Embassy of the United Kingdom, Embassy of the United States of America, Estonian Ministry of Foreign Affairs

 

17. mai 2021

Ühisavaldus rahvusvahelise homo-, bi- ja transvaenu vastase päeva puhul

Rahvusvahelise homo-, bi- ja transvaenu vastase päeva (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, IDAHOTB) puhul väljendame pühendumust kõigi inimeste võrdsusele, hoolimata nende seksuaalsättumusest, sooidentiteedist, soolisest eneseväljendusest või sootunnustest.

Kõiki inimesi, olenemata sellest, kes nad on ning keda nad armastavad, tuleb kohelda austavalt ja väärikalt, et nad saaksid elada hirmuta. Lesbid, geid, biseksuaalsed, transsoolised, kväär- ja intersoolised (LGBTQI+) aktivistid võitlevad kõikjal maailmas, sealhulgas siin Eestis, võrdse õiguskaitse, vägivallavabaduse ning oma põhiliste inimõiguste tunnustamise eest. Need õigused ja diskrimineerimisvaba elu on vaba ühiskonna aluspõhimõtted ning väärtused. Avaldame toetust Eesti LGBTQI+ kogukonnale ning kutsume üles lõpetama kõikjal maailmas diskrimineerimine ja vägivald, mis pannakse toime seksuaalsättumuse, sooidentiteedi ja sootunnuste või soolise eneseväljenduse alusel.

IDAHOTB pakub võimalust mõtiskleda raskuste üle, millega LGBTQI+ inimesed iga päev silmitsi seisavad, ning tuletada meelde tööd, mida peame tegema selleks, et võidelda diskrimineerimisega ja tagada, et seadus kaitseb kõiki, olenemata sellest, kes nad on.

Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Hollandi, Norra, Hispaania, Rootsi, Briti ja Ameerika Ühendriikide saatkonnad Eestis, Eesti välisministeerium

 

17 мая 2021 г.

Совместное заявление по случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией

В связи с Международным днем борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией мы выражаем свою приверженность идее равноправия для всех, независимо от сексуальной ориентации, гендерной самоидентификации, гендерного самовыражения или половых признаков.

Ко всем людям нужно относиться достойно и с уважением, у всех должна быть возможность жить без страха, независимо от того, кто они и кого они любят. По всему миру, как и здесь, в Эстонии, смелые активисты – лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные, квиры и интерсекс люди (ЛГБТКИ+) – борются за равенство перед законом, свободу от насилия, признание своих основополагающих прав человека. Эти права, как и жизнь без дискриминации, относятся к базовым принципам и ценностям свободного общества. Мы подчеркиваем свою поддержку сообществу ЛГБТКИ+ в Эстонии и призываем положить во всем мире конец насилию и дискриминации на основании сексуальной ориентации, гендерной самоидентификации, гендерного самовыражения и половых признаков.

Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией представляет возможность подумать о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются люди ЛГБТКИ+ и напомнить нам всем о работе, которую мы должны продолжить для того, чтобы бороться с дискриминацией и обеспечить законную защиту для всех, кем бы они ни были.

Посольство Канады, Посольство Дании, Посольство Финляндии, Посольство Франции, Посольство Германии, Посольство Греции, Посольство Ирландии, Посольство Нидерландов, Посольство Норвегии, Посольство Испании, Посольство Швеции, Посольство Соединенного Королевства, Посольство Соединенных Штатов Америки, Министерство иностранных дел Эстонии

« Previous Item | Next Item »