Skip to main content

Ambassador Caroline Whelan

Ambassador Caroline Whelan presented her credentials to H.E. President George Vella on the 6th September 2022.

Welcome Message

I am delighted to welcome you to the website of the Embassy of Ireland in Malta. I hope that you will find it a useful source of information about Ireland, the Embassy’s bilateral work here, and the services provided by the Embassy.

It is a great honour to represent Ireland as Ambassador in Malta and, with the Embassy team, to continue our work to strengthen relations between both countries.  As President Higgins said during his State Visit to Malta in 2022, our two island nations share many historical experiences, rich ancient cultural heritages, and many shared values and interest as fellow members of the European Union and the United Nations. 

My aim will be to continue the excellent work of my predecessors to further develop the economic, political and cultural relations between Ireland and Malta.

To our Irish citizens, whether you are a permanent or temporary resident, or a short-term visitor here, it is important that we are able to assist you in any consular issues that may arise, and therefore we would ask you to take the time to register with the Embassy through the Department’s online system.

If you would like any further information on our services please contact us.

I encourage you to keep up to date with our work through our social media accounts on Twitter @IrishEmbMalta or Facebook Embassy of Ireland in Malta | Facebook 

Le gach dea-ghuí,

Caroline Whelan


Teachtaireacht Fáilte

Tá lúcháir orm fáilte a chur romhaibh chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann i Málta. Tá súil agam go mbeidh sé ina fhoinse úsáideach duit chun teacht ar eolas faoi Éirinn, faoi obair dhéthaobhach na hAmbasáide anseo, agus faoi na seirbhísí a chuireann an Ambasáid ar fáil.

Is mór an onóir domsa ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn mar Ambasadóir i Málta, agus le foireann na hAmbasáide, chun leanúint ar aghaidh lenár gcuid oibre chun na caidrimh a neartú idir an dá thír.  Mar a dúirt an tUachtarán Ó hUigínn agus é ar Chuairt Stáit ar Mhálta in 2022, roinneann an dá náisiún oileánda neart eispéireas stairiúil, oidhreachtaí saibhre ársa cultúir, agus go leor luachanna roinnte agus spéiseanna mar chomhbhaill an Aontais Eorpaigh agus na Náisiún Aontaithe. 

Beidh sé de chuspóir agam leanúint ar aghaidh leis an obair bhreá a rinne an dream a tháinig romham chun na caidrimh eacnamaíocha, pholaitiúla agus chultúir a fhorbairt tuilleadh idir Éirinn agus Málta.

A Shaoránacha na hÉireann, bíodh tú i do chónaitheoir buan nó sealadach, nó i do chuairteoir gearrthéarmach anseo, tá sé tábhachtach go bhfuilimid in ann cuidiú leat chun aghaidh a thabhairt ar aon deacracht chonsalachta a d’fhéadfadh teacht chun cinn, agus mar sin, ba mhaith linn iarraidh ort am a ghlacadh chun clárú leis an Ambasáid tríd an gcóras ar líne de chuid na Roinne.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil déan teagmháil linn.

Tugaim spreagadh duit coinneáil suas chun dáta lenár gcuid oibre trínár gcuntais meáin shóisialta ar Twitter @IrishEmbMalta nó Facebook Ambasáid na hÉireann i Málta | Facebook 

Le gach dea-ghuí,

Caroline Whelan

 

Il-Messaġġ ta’ Merħba

Nilqagħkom fis-sit elettroniku tal-Ambaxxata tal-Irlanda f’Malta. Nittama li tkun sors utli t’informazzjoni dwar l-Irlanda, ix-xogħol bilterali tal-Ambaxxata fil-gżejjer Maltin, kif ukoll is-servizzi li toffri l-Ambaxxata.

Huwa unur kbira għalija li nirrappreżenta lill-Irlanda bħala l-Ambaxxatriċi f’Malta, u li flimkien mat-tim tal-Ambaxxata, inkomplu nsaħħu r-relazzjonijiet bejn iż-żewg pajjizi. Kif qal il-President Higgins waqt iż-Żjara Statali f’Malta fl-2022, iż-żewg pajjizi tagħna jaqsmu ħafna esperjenzi storiċi, wirtijiet kulturali antiki u Rikki, u valuri u interessi komuni bħala stati membri tal-Unjoni Ewropea u membri tan-Nazzjonijiet Uniti.

L-għan tiegħi hu li nkompli fuq ix-xogħol eċċellenti tal-predeċessuri tiegħi fl-izvilupp tar-relazzjonijiet ekonomiċi, politiċi u kulturali bejn l-Irlanda u Malta.

Liċ-ċittadini Irlandiżi tagħna, kemm dawk li huma residenti b’mod permanenti jew termporanju, kif ukoll dawk li qegħdin iżuru Malta għal perjodu qasir, huwa importanti li aħna nkunu ta’ għajnuna konsulari, u għalhekk inħeġġukom sabiex tieħdu ftit minuti biex tirreġistraw mal-Ambaxxata permezz tas-sistema diġitali tad-Dipartiment.  

Jekk tixtiequ iżjed informazzjoni dwar is-servizzi tagħna, nitolbukom tikkuntattjawna hawnhekk.

Inħeġġiġkom li żżommu ruħkom aġġornati dwar ix-xogħol tal-Ambaxxata fuq il-midja soċjali tagħna ta’ Twitter u Facebook.

Le gach dea-ghuí,

Caroline Whelan

Biography

Ambassador Caroline Whelan joined the Department of Foreign Affairs in 2007. She has previously worked in the Offices of the Revenue Commissioners, the Department of Health and the Adoption Board of Ireland.

Before her assignment to Malta, Caroline served at Ireland’s Embassy in The Netherlands from 2011-2017. She also served for a period at the Irish Embassy in Ottawa, Canada. Caroline was assigned to a number of divisions of the Department of Foreign Affairs at headquarters including the Development Cooperation and Africa Division.


Beathaisnéis

Thosaigh an Ambasadóir Caroline Whelan ag obair leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha sa bhliain 2007. Roimhe sin, d’oibrigh sí in Oifigí na gCoimisinéirí Ioncaim, na Roinne Sláinte agus Bhord Uchtaithe na hÉireann

D’oibrigh Caroline in Ambasáid na hÉireann san Ísiltír ó 2011–2017, sular sannadh chuig Málta í. D’oibrigh sí in Ambasáid na hÉireann in Ottawa, Ceanada freisin. Sannadh Caroline chuig roinnt rannán de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha ag an gceanncheathrú lena n-áirítear Rannóg an Chomhoibrithe Forbartha agus na hAfraice.


Il-Bijografija

L-Ambaxxatriċi Caroline Whelan ingħaqdet mad-Dipartiment tal-Affarijiet Barranin fl-2007. Fiz-zmien preċidenti, hija kienet taħdem mal-Uffiċju tal-Kummissarju tat-Taxxi, mad-Dipartiment tas-Saħħa, u mal-Bord tal-Addozzjoni tal-Irlanda.

Qabel l-assenjament tagħha f’Malta, Caroline serviet fl-Ambaxxata tal-Irlanda fl-Olanda bejn l-2011 u l-2017. Hija wkoll serviet għal perjodu fl-Ambaxxata tal-Irlanda ġewwa Ottowa, Il-Kanada. Caroline kienet assenjata f’numru ta’ diviżjonijiet tad-Dipartiment tal-Affarijiet Barranin fil-Kwartieri Ġenerali, fosthom id-Diviżjoni tal-Iżvilupp, koperazzjoni u l-Afrika.