Skip to main content

Consul General Wendy Dorman-Smith

Wendy Dorman-Smith started as Ireland's Consul General in Shanghai in September 2020.

Message from Consul General Wendy Dorman-Smith

Welcome to the website of the Consulate General of Ireland in Shanghai.  I am delighted to have taken up duty in Shanghai in what has been a difficult year for all of us.  We look forward to brighter times ahead for everyone.

The Consulate General supports Irish citizens and promotes Ireland's interests in Shanghai and the four surrounding Provinces – Anhui, Jiangsu, Jiangxi and Zhejiang.

Irish citizens resident in the region are encouraged to register with us through this portal on the website of the Department of Foreign Affairs.

The Consulate works closely with Irish state agencies in Shanghai and the four provinces, especially the agencies present here: Bord Bia, Enterprise Ireland, IDA Ireland and Tourism Ireland.  Ireland has a dynamic relationship with the provinces in East China across trade, education and cultural areas.  In addition to the state agencies, we work with business and higher education institutes in promoting links.

New arrivals will receive a warm welcome from the Consulate and from Irish citizens throughout the region, in particular active GAA (Irish sports) clubs in Shanghai and Suzhou, Le Chéile (the Irish community organisation in Shanghai), and the Irish Chamber of Commerce in Shanghai.

This site provides information on the services provided by the Consulate, such as applying for Irish passports and visas. It also gives information on the deepening links between Ireland and China more broadly, across political, economic and cultural spheres. I hope that you will find it useful and informative.

Wendy Dorman-Smith
Consul General of Ireland
October 2020

 

Fáilte chuig suíomh gréasáin Ard-Chonsalacht na hÉireann in Shang-hai.  Tá áthas orm glacadh le mo chúram nua in Shang-hai i mbliain a bhí deacair orainn ar fad.  Táimid ag súil le ham níos fearr do gach duine amach romhainn.

Tacaíonn an Ard-Chonsalacht le saoránaigh na hÉireann agus cuireann sí leasanna na hÉireann chun cinn in Shang-hai agus sna ceithre chúige mórthimpeall air – Anhui, Jiangsu, Jiangxi agus Zhejiang.

Moltar do shaoránaigh na hÉireann a chónaíonn sa réigiún clárú linn tríd an tairseach seo ar shuíomh gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha. 

Oibríonn an Chonsalacht go dlúth le gníomhaireachtaí stáit na hÉireann in Shang-hai agus sna ceithre chúige, go háirithe na gníomhaireachtaí atá anseo: Bord Bia, Fiontar Éireann, Údarás Forbartha Tionscail Éireann agus Turasóireacht Éireann.  Tá caidreamh spleodrach ag Éirinn leis na cúigí in Oirthear na Síne i réimsí na trádála, an oideachais agus an chultúir.  Mar aon leis na gníomhaireachtaí stáit, oibrímid le gnólachtaí agus le hinstitiúidí ardoideachais chun naisc a chur chun cinn.

Gheobhaidh daoine nua a thagann isteach fáilte Uí Cheallaigh ón gConsalacht agus ó shaoránaigh na hÉireann ar fud an réigiúin, go háirithe clubanna gníomhacha CLG (spóirt na hÉireann) in Shang-hai agus Suzhou, Lé Chéile (eagraíocht phobal na hÉireann in Shang-hai), agus Cumann Tráchtála na hÉireann in Shang-hai.

Cuirtear eolas ar fáil ar an suíomh seo maidir leis na seirbhísí a chuireann an Chonsalacht ar fáil, ar nós iarratas a dhéanamh ar phasanna agus víosaí na hÉireann. Tugtar faisnéis ann freisin ar na naisc atá ag éirí níos doimhne idir Éire agus an tSín agus níos leithne, thar réimsí polaitiúla, eacnamaíocha agus cultúrtha. Tá súil agam go mbeidh an fhaisnéis seo úsáideach agus eolach duit.

Wendy Dorman-Smith
Ard-Chonsal na hÉireann
Deireadh Fómhair 2020

 

总领事史默迪女士的致辞

 

欢迎访问爱尔兰驻上海总领事馆官网。我非常高兴接受在上海的任命,今年对所有人来说都是艰难的一年,让我们共同期待接下来的情况向好的方向发展。

总领事馆为居住在上海及周边四个省份-安徽,江苏,江西和浙江的爱尔兰公民提供帮助,并致力于促进爱尔兰在该地区的利益。

我们鼓励居住在以上地区的爱尔兰公民通过外交部网站进行注册.

爱尔兰驻上海总领事馆与领区内的爱尔兰机构有着密切的合作,尤其是爱尔兰食品局,爱尔兰贸易与科技局,爱尔兰投资发展局和爱尔兰旅游局。爱尔兰在贸易,教育和文化领域与华东各省有着广泛的合作关系。除政府机构外,我们还与商业以及高等教育机构合作,促进往来。

新朋友们将受到总领事馆以及领区内爱尔兰公民的热烈欢迎,尤其是活跃在上海和苏州的GAA(爱尔兰体育)俱乐部,LeChéile(上海的爱尔兰社区组织)以及位于上海的爱尔兰商会

我们的网站列明了领事馆所涵盖的服务内容,例如如何申请爱尔兰护照和签证。同时介绍了爱尔兰和中国之间在政治,经济和文化领域内广泛而深入的联系。希望我们的网站对您有所帮助。

 

史默迪

爱尔兰总领事

2020年10月