Skip to main content

Welcome Message

On these pages, you will find information about Ireland and the services provided by the Embassy. Our well-qualified, experienced and friendly staff are at your disposal.

Our role is to represent Ireland and to promote her relations with Japan, in particular our economic relations, to develop greater awareness and knowledge of Ireland and to support Irish citizens in this friendly country.

Ties between Ireland and Japan have traditionally been close and warm and they continue to be so. This is true of their political, economic, cultural, people-to-people and all other dimensions.

In this first year of Reiwa, we recall with deep appreciation the close personal interest that has continued to be shown towards Ireland by the Imperial Family of Japan.

As democratic countries, Ireland and Japan share important values. We are both strongly committed to a rules-based international order as well as an open global trading system.

Ireland’s and Japan’s political leaders have regular contacts which are friendly and productive.

Trade between Ireland and Japan is strong (approx. EU 11 Billion in 2017). Japan is by far the largest source of Foreign Direct Investment (FDI) in Ireland from the Asia-Pacific region.

2019 will see our two countries and peoples brought even closer together because of the Rugby World Cup, which Japan is hosting, the first country in Asia to do so. The Tokyo 2020 Olympic Games will also bring Ireland and Japan closer together.

Official Team Ireland in Japan which comprises the Embassy, IDA Ireland, Enterprise Ireland and Bord Bia, is actively and continually engaged in building up relations and exchanges between Ireland and Japan. We expect to see a Tourism Ireland presence in Japan before long.

The exceptional Irish community in Japan (ca. 1800 in number) is active in business, culture, academe, scientific research, the media and many other areas. Our own citizens are our closest partners! They and our wide network of Japanese friends are the backbone of the St Patrick’s Day events in Japan.

Ireland is strongly committed to its membership of the European Union its Single Market and its Customs Union. This means that in the years ahead Ireland and Japan will together be implementing the unprecedentedly extensive EU/ Japan Economic Partnership Agreement (EPA) that entered into effect on 1 February, 2019. Our two peoples will be major beneficiaries of this growing, globally-significant EU/ Japan partnership.

Securely within the European Union, English-speaking and Common Law Ireland – The Innovation Island, The Scientific Research Island, The Good Food Island and the Higher Education Island – will continue to be an ideal platform in Europe for Japanese investment in Finance, ICT, Life Sciences and other fields.

As part of its Global Ireland Strategy 2025, Ireland has a strong ambition for the development bilateral ties with Japan.

With support from the government of Japan, Ireland is currently developing an unprecedentedly large showcase, state-of-the-art Ireland House in Tokyo. It will be a significant platform from which Ireland will project an enhanced presence and outreach in this country.

To keep abreast of exciting developments on all of these fronts, we invite website visitors to follow us on twitter @IrishEmbJapan and @IrishEmbJapanEN.

In Closing, let me extend anew warm thanks to our own citizens, as well as to out highly appreciated Japanese and International Friends. We are truly grateful for your constancy and support!


 

Fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann sa tSeapáin.

Gheobhaidh tú eolas ar na leathanaigh seo ar Éirinn agus ar na seirbhísí a chuireann an Ambasáid ar fáil. Tá ar bhfoireann oilte, chairdiúil agus a bhfuil an-taithí acu anseo chun cuidiú leat.

Is é an ról atá againn ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn agus caidreamh a chur chun cinn idir Éire agus an tSeapáin, ár gcaidrimh gheilleagracha go háirithe, chun níos mó feasachta a chothú ar Éirinn agus chun tacú le saoránaigh Éireannacha sa tír chairdiúil seo.

Tá dlúthnaisc idir Éire agus an tSeapáin go traidisiúnta agus tá an dá thír fós mór lena chéile. Baineann na tréithe seo lena gcaidrimh pholaitiúla, gheilleagracha, chultúrtha, dhaonna agus le gach gné eile dá gcaidrimh.

Le linn na chéad bhliana seo de Reiwa, déanaimid machnamh agus táimid fíorbhuíoch as an tsuim phearsanta a léiríonn Teaghlach Impiriúil na Seapáine in Éirinn.

Roinneann Éire agus an tSeapáin luachanna tábhachtacha mar dhá thír dhaonlathacha. Tá an dá thír an-tiomanta d’ord idirnáisiúnta atá bunaithe ar rialacha mar aon le córas trádála domhanda atá oscailte.

Bíonn ceannairí polaitiúla na hÉireann agus na Seapáine i dteagmháil lena chéile go rialta agus bíonn na cruinnithe sin cairdiúil agus tairbhiúil.

Tá trádáil láidir idir Éire agus an tSeapáin (thart ar EU 11 Bhilliún sa bhliain 2017). Is í an tSeapáin an fhoinse Infheistíochta Dírí Eachtraí is mó in Éirinn ó réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise.

Cuirfear leis an dlúthchaidreamh idir an dá thír le linn 2019 mar thoradh ar Chorn an Domhain sa Rugbaí a óstálfaidh an tSeapáin, an chéad tír san Áise leis an gcomórtas a óstáil. Cuirfear leis an gcaidreamh sin idir Éire agus an tSeapáin arís sa bhliain 2020 nuair a reáchtálfar na Cluichí Oilimpeacha i dTóiceo.

Tá páirt ghníomhach ag Foireann Oifigiúil na hÉireann sa tSeapáin, ar a bhfuil an Ambasáid, GFT Éireann, Fiontraíocht Éireann agus Bord Bia, i gcaidrimh agus malartuithe idir Éire agus an tSeapáin a thógáil agus a chothú. Táimid ag súil le Turasóireacht Éireann a fheiceáil sa tSeapáin go luath.

Glacann an pobal Éireannach iontach anseo sa tSeapáin (thart ar 1,800 duine) páirt ghníomhach i gcúrsaí gnó, cultúrtha, acadúla, taighde eolaíochta agus mheán na tíre i measc réimsí éagsúla eile. Is iad ár saoránaigh féin na comhpháirtithe is mó atá againn! Is iad na saoránaigh Éireannacha sin agus ár líonra leathan de chairde Seapánacha atá mar chnámh droma ag imeachtaí Fhéile Lá Fhéile Pádraig a bhíonn ar siúl sa tSeapáin.

Tá Éire an-tiomanta dá ballraíocht san Aontas Eorpach agus dá Mhargadh Aonair agus dá Aontas Custaim. Dá bharr sin, oibreoidh Éire agus an tSeapáin le chéile sna blianta beaga atá amach romhainn leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a chur chun feidhme. Tá an comhaontú sin, a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Feabhra 2019, níos mó ná ceann ar bith eile a tháinig roimhe. Bainfidh an dá phobal an-tairbhe as an gcomhpháirtíocht shuntasach seo idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin.

Is í Éire an tOileán Nuálaíochta, an tOileán Taighde Eolaíochta, an tOileán Bia Mhaith agus an tOileán Ardoideachais. Agus í socraithe go láidir san Aontas Eorpach, sa domhan mór a labhraíonn an Béarla agus laistigh den Dlí Coiteann, níl a sárú ar fáil don tSeapáin le leanúint ar aghaidh ag infheistiú in Airgeadas, TFC, Eolaíochtaí Saoil agus i réimsí eile san Eoraip.

Tá uaillmhian láidir ag Éirinn naisc dhéthaobhacha a fhorbairt leis an tSeapáin mar chuid dá straitéis Éire Dhomhanda 2025.

Tá Éire ag forbairt, le tacaíocht ó rialtas na Seapáine, áras mór den chineál is nua-aimseartha i dTóiceo. Taispeánfaidh an t-áras seo, darb ainm Teach na hÉireann, gach a mbaineann le hÉirinn do mhuintir na Seapáine. Beidh Éire in ann é seo a úsáid mar ardán mór óna gcuirfidh sí le feasacht agus for-rochtain na tíre sa tSeapáin.

Iarraimid ar chuairteoirí an tsuímh gréasáin Ambasáid na hÉireann a leanúint ar twitter @IrishEmbJapan agus @IrishEmbJapanEN chun bheith ar an eolas maidir le gach céim de na forbairtí iontacha seo.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil lenár saoránaigh, mar aon lenár gcairde Seapánacha agus Idirnáisiúnta a bhfuil an-mheas againn orthu. Táimid fíor-bhuíoch as bhur gcomhsheasmhacht agus bhur dtacaíocht!


駐日アイルランド大使館のウェブサイトへようこそ。

このウェブサイトでは、アイルランドに関する情報と、当館が提供するサービスについての情報をご案内いたします。私どもの経験豊富でフレンドリーなスタッフに、何なりとお申し付けください。

私どもの役割は、国を代表してアイルランドと日本の関係、とくに経済関係を促進すること、アイルランドについての理解や知識を広めること、ならびに、友好国である日本に在住するアイルランド国民を支援することです。

アイルランドと日本の間には古くから緊密で温かいつながりがあり、それはそのまま今に続いています。これは、政治、経済、文化、人的交流など、あらゆる面に当てはまります。

元号が令和に変わった最初の年に、私どもは、日本の皇室の方々がアイルランドに対してつねに強いご関心を寄せてくださっていることを、深い感謝の念とともに思い起こします。

民主主義国であるアイルランドと日本は、重要な価値観を共有しています。どちらの国も、ルールに基づく国際秩序とオープンでグローバルな貿易システムをとても大切に考えています。

アイルランドと日本の政治指導者は、友好的で生産的な交流を定期的に行っています。

アイルランドと日本は強力な通商関係を築いています(2017年は約110億ユーロ)。アジア太平洋地域からアイルランドへの直接投資(FDI)において日本は最大の拠出国であり、その額は群を抜いています。

2019年に日本はアジア初のラグビーワールドカップ開催国となり、両国および国民同士の結びつきはさらに緊密なものとなるでしょう。また、東京2020オリンピック競技大会の開催も、アイルランドと日本の絆をさらに深めることでしょう。

駐日アイルランド大使館、アイルランド政府産業開発庁(IDAアイルランド)、アイルランド政府商務庁、アイルランド政府食糧庁からなる日本の「チーム・アイルランド」は、アイルランドと日本の関係と交流の構築に積極的かつ継続的に携わっています。さらに、アイルランド政府観光庁も近いうちに日本に拠点を置く予定です。

在日アイルランド人コミュニティ(その数およそ1800)の、ビジネス、文化、学術、科学研究、メディアなどさまざまな分野での積極的な活動は目覚ましいものがあります。我が国民は、私どもの最も頼れるパートナーです!彼らと日本の友人たちの広範なネットワークは、日本で行われるセント・パトリックス・デーのイベントを支える大きな柱となっています。

アイルランドは、欧州連合やその単一市場と関税同盟のメンバーとしての地位を非常に大切にしています。これはつまり、今後数年の間、アイルランドと日本は、2019年2月1日に発効したかつてないほどに広範な日EU経済連携協定(EPA)をともに実行していくということを意味します。両国の国民は、拡大を続けるこの世界的に重要なEUと日本のパートナーシップから大きなメリットを享受することでしょう。

欧州連合において確固たる地位にあり、英語を母語とするコモン・ローの国であるアイルランドは、「イノベーションの島」、「科学研究の島」、「グルメの島」、そして「高等教育の島」であると言え、金融・ICT・ライフサイエンスなどさまざまな分野における日本の対ヨーロッパ投資にとって、これからも理想的な基盤であり続けます。

「グローバル・アイルランド戦略 2025」の一環として、アイルランドは日本との二国間関係のさらなる発展に強い意欲を抱いています。

日本政府の支援のもと、アイルランドは現在、過去最大規模の新しいアイルランドハウス(大使館ビル)の建設を東京で進めています。これは、アイルランドが日本での活動をさらに広げ、存在感を高めるための重要な足掛かりとなります。

駐日アイルランド大使館の公式ツイッターアカウント (@IrishEmbJapan@IrishEmbJapanEN)では、さまざまな分野のエキサイティングな最新情報を発信しています。ぜひフォローしてください。

最後に、アイルランドの国民と、かけがえのない日本や各国の友人の皆様に、あらためて深い感謝の意を表します。皆様の変わらぬ友情とご支援に心から感謝いたします!