Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Gerard Keown

Fáilte! Welcome! Witamy!

Ambassador Gerard Keown. Embassy of Ireland, Poland 

Relations between Ireland and Poland are dynamic and excellent. We work closely as partners in the European Union, share a great many interests in common and have strong economic, cultural and people-to-people ties. My role is to ensure this relationship continues to flourish.
 
There is a vibrant Irish community in Poland and the Embassy is at your disposal whether you are a full time resident or a visitor to this beautiful country. Our Honorary Consulate in Poznań provides services to citizens in this part of Poland.
 
Many Polish people live, work and study in Ireland and are valued members of Irish society. Indeed, you can hear Polish spoken in the streets of our cities and towns. The annual Polska Éire Festival celebrates the contribution of the Polish community to Irish life. Here in Poland, the Embassy has established Network Irlandii to connect Poles who have lived, worked or studied in Ireland. You can find out more about how to get involved on this website. And there are over fifty flights a week between Ireland and Poland, so please come and visit us!
 
Poland is an important economic partner for Ireland. Two-way trade was worth €3.4 billion in 2016 and is growing annually by 15%. Enhancing commercial links is a priority for the Embassy. Ireland’s enterprise agencies, Enterprise Ireland and Bord Bia, are part of the Embassy and we work closely with the Irish Polish Chamber of Commerce in Poland, and other non-resident Irish Agencies. Trade and investment continues to grow between our countries with great potential for further development.
 
There is a great deal happening in the Irish-Polish relationship. Whether you wish to visit Ireland, do business with us, learn more about our culture, or become part of our network in Poland, I hope that you will enjoy using our website.
Please contact us with any suggestions on how to grow the Irish-Polish relationship, or if you would like to hear about Irish events around Poland through our email newsletter. You can also follow us on twitter - @IrlEmbWarsaw for the Embassy and @gerkeown for myself.
 
With best wishes
Gerard Keown
Ambassador

Is iontach agus is dinimiciúil an caidreamh atá idir Éire agus an Pholainn. Bímid ag obair i ndlúthpháirt le chéile mar chomhpháirtithe san Aontas Eorpach, tá a lán de na leasanna céanna againn araon agus tá ceangal láidir eadrainn ó thaobh an gheilleagair agus an chultúir, agus ceangal pearsanta idir daoine de mhuintireacha ár dtíortha. Tá an cúram ormsa a chinntiú go leanfaidh an rath atá ar an gcaidreamh sin.
 
Tá pobal bríomhar Éireannach sa Pholainn agus tá an Ambasáid ar fáil anseo chun freastal ort cibé an bhfuil tú i do chónaí anseo nó an bhfuil tú ag tabhairt cuairte ar an tír álainn seo. Soláthraíonn an Chonsalacht Oinigh dár gcuid in Poznań cúnamh do shaoránaigh a bhfuil cónaí orthu sa limistéar sin den Pholainn.
 
Tá go leor daoine de mhuintir na Polainne ag cur fúthu, i mbun oibre agus i mbun staidéir in Éirinn anois agus tá an-mheas orthu mar bhaill de shochaí na hÉireann. Go deimhin, is féidir leat an Pholainnis a chloisteáil á labhairt ar shráideanna ár gcathracha agus ár mbailte. Gach bliain, déantar ceiliúradh le linn na féile Polska Éire ar an gcion a dhéanann an pobal Polannach ar mhaithe le saol na hÉireann. Anseo sa Pholainn, tá Network Irlandii bunaithe ag an Ambasáid chun ceangal a dhéanamh idir Polannaigh a bhí ag cur fúthu, ag obair nó ag staidéar in Éirinn. Agus tá eitiltí ag dul idir Éire agus an Pholainn breis is caoga uair sa tseachtain, mar sin tabhair cuairt orainn le do thoil!
 
Comhpháirtí tábhachtach de chuid na hÉireann is ea an Pholainn i dtaobh an geilleagar. B'fhiú €3.4 billiún an trádáil eadrainn in 2016 agus tá méadú 15-20% ag teacht ar an luach sin in aghaidh na bliana. Tá sé ina thosaíocht ag an Ambasáid feabhas a chur ar na naisc thráchtála. Tá gníomhaireachtaí fiontraíochta na hÉireann, Fiontraíocht Éireann agus an Bord Bia, ina gcuid den Ambasáid agus oibrímid i ndlúthpháirt le Comhlachas Tráchtála na hÉireann agus na Polainne sa Pholainn, agus le Gníomhaireachtaí Éireannacha eile nach bhfuil láithreacht acu anseo. Tá borradh faoin trádáil agus faoin infheistíocht idir ár dtíortha go fóill agus tá acmhainneacht mhór ann le haghaidh forbairt bhreise.
Tá go leor ag tarlú sa chaidreamh idir Éire agus an Pholainn. Cibé is mian leat cuairt a thabhairt ar Éirinn, dul i mbun gnó linn, níos mó a fhoghlaim faoinár gcultúr, nó a bheith mar chuid dár líonra sa Pholainn, tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as an suíomh gréasáin seo.
 
Téigh i dteagmháil linn le haon mholtaí maidir le conas cur leis an gcaidreamh idir Éire agus an Pholainn, nó más mian leat nuacht a fháil faoi imeachtaí Éireannacha ar fud na Polainne tríd an nuachtlitir ríomhphoist dár gcuid. Is féidir leat muid a leanúint ar Twitter freisin – @IrlEmbWarsaw i gcomhair na hAmbasáide agus @gerkeown dom féin.
 
Le gach dea-ghuí,
Gerard Keown