Skip to main content

Ambassador Emer O'Connell

AMB  Emer O'Connell

Welcome Message

Welcome to the website of the Embassy of Ireland to Poland.  
 
The Polish and the Irish people enjoy a strong and vibrant relationship.  Throughout our respective histories we have witnessed many parallels and points of intersection.   Today, those connections are stronger than ever.  As Ambassador, my role is to ensure that our relationship continues to flourish and that we continue to build on the ties developed since we first opened our Embassy in Poland in 1990.  
 
As members of the EU, Ireland and Poland work together to advance our shared goals and interests and to promote our common values abroad.  Membership of the European Union has enabled, in particular, strong economic, cultural and people-to-people ties.  There is not a town in Ireland today where Polish cannot be heard on our streets, in our sports clubs and in our workplaces.  The Polish people have brought a richness and colour to Irish life, which is celebrated each year through the Polska Éire festival.  
 
Here in Poland too the connections between Ireland and Poland are strong.   A vibrant Irish community works to build ever-stronger connections between our two countries.  To support this, the Embassy has established Network Irlandii – a network of “Irish friends” aimed at fostering the links between Poles who have lived, worked and studied in Ireland.  Such initiatives are truly reflective of the ever-developing Irish-Polish relationship.   
 
Poland is also an important economic partner for Ireland. Enhancing commercial links is a priority for the Embassy, with two-way trade between our countries growing annually. Ireland’s enterprise agencies, Enterprise Ireland and Bord Bia, are part of the Embassy team and we also work closely with the Irish Polish Chamber of Commerce in Poland, and other non-resident Irish Agencies.  
 
Providing an efficient consular service to Irish citizens in Poland, whether visitors or long-term residents, is central to the work of the Embassy and we are supported in this by our Honorary Consulate in Poznań.  With over fifty weekly flights between Ireland and Poland, we actively encourage you to visit this beautiful country. 
 
As you will see throughout our website, there is a great deal happening in the Irish-Polish relationship. Do keep in touch by signing up for our regular Newsletter, or following us on Facebook or Twitter @IrlEmbWarsaw.  
 
We look forward to hearing from you! 
 
Emer O’Connell 
Ambassador
 

Fáilte, Welcome, Witamy!

Fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann sa Pholainn. 

Tá caidreamh láidir agus spleodrach ann idir muintir na Polainne agus muintir na hÉireann.  Tá neart cosúlachtaí agus uaireanta ar thángamar trasna a chéile le feiceáil i stair an dá thír.   Tá na naisc seo níos láidre inniu ná mar a bhí siad riamh.  Is é an ról atá agam mar Ambasadóir cinntiú go leantar leis an rath seo atá ar an gcaidreamh eadrainn agus go mbeimid in ann tógáil ar na naisc a tháinig chun cinn ónar osclaíodh ár nAmbasáid sa Pholainn i 1990. 

Mar bhaill den AE oibríonn Éire agus an Pholainn le chéile chun na cuspóirí agus na suimeanna a roinnimid a chur chun tosaigh agus na luachanna comhchoiteanna atá againn a chur chun cinn thar lear.  Chuir ballraíocht san Aontas Eorpach ar chumas na saoránach naisc láidre eacnamaíocha, chultúrtha agus dhaonna a chruthú go háirithe.  Níl baile ann in Éirinn sa lá atá inniu ann nach bhfuil an Pholainnis le cloisteáil ar na sráideanna, sna clubanna spóirt agus sna haonaid oibre ann.  Chuir muintir na Polainne saibhreas agus dath le saol na hÉireann agus déantar é seo a cheiliúradh gach bliain leis an bhféile Polska Éire

Tá na naisc idir Éire agus an Pholainn láidir anseo sa Pholainn chomh maith.   Tá pobal Éireannach spleodrach anseo a oibríonn chun naisc níos láidre fiú a chruthú idir an dá thír.  Le tacú leis an obair seo bhunaigh an Ambasáid Network Irlandii – líonra de “Chairde Éireannacha” a bhfuil sé mar aidhm aige naisc a chothú idir muintir na Polainne a chónaigh, a d’oibrigh agus a rinne staidéar in Éirinn.  Tá an caidreamh idir Éire agus an Pholainn, agus é ag forbairt, go mór le feiceáil i dtionscnaimh cosúil leis an gceann seo.  

Is comhpháirtí geilleagrach mór í an Pholainn d’Éirinn. Is tosaíocht de chuid na hAmbasáide na naisc thráchtála seo a fheabhsú, agus trádáil sa dhá bhealach idir an dá thír ag méadú gach bliain. Tá gníomhaireachtaí fiontraíochta na hÉireann, Enterprise Ireland agus Bord Bia mar chuid d’fhoireann na hAmbasáide agus oibrímid go dlúth le Comhlachas Tráchtála na hÉireann na Polainne anseo sa Pholainn agus le Gníomhaireachtaí Éireannacha eile taobh amuigh den Pholainn. 

Tá sé i gcroílár obair na hAmbasáide seirbhís chonsalach éifeachtach a chur ar fáil do shaoránaigh Éireannacha sa Pholainn, más cuairteoirí nó cónaitheoirí fad-téarmacha iad agus tacaíonn ár gConsalacht Oinigh in Poznań linn an tseirbhís seo a chur ar fáil.  Agus níos mó ná caoga eitilt ag dul idir Éire agus an Pholainn gach seachtain, molaimid go mór duit cuairt a thabhairt ar an tír álainn seo.

Feicfidh tú ar ár suíomh gréasáin go bhfuil go leor ag tarlú maidir leis an gcaidreamh idir Éirinn agus an Pholainn.  Is féidir coinneáil ar an eolas ach clárú dár Nuachtlitir rialta, nó trínár leanúint ar Facebook nó Twitter @IrlEmbWarsaw

Táimid ag súil le cloisteáil uait!

Emer O’Connell

Ambasadóir

.