Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Skip to main content

Comhlíontacht agus seirbhísí do chustaiméirí

Comhlíonaimid na ceanglais reachtúla agus rialála lena chinntiú go gcuirfear seirbhís éifeachtach phoiblí ar fáil mar aon le hinrochtaineacht, cuntasacht agus seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí. 

Tá sé d’aidhm againn maidir le seirbhísí a sholáthar don phobal seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil agus cloímid leo seo a leanas:

Ár mBeartas um Sheirbhís do Chustaiméirí

Ár mBeartas um Chosaint Sonraí

Ár mBeartas Oifigiúil Teanga

Saoráil Faisnéise

Inrochtaineacht

Séanadh Dlíthiúil

Ár bhfaisnéis a úsáid

Grianghraif

Beartas um Sheirbhís do Chustaiméirí

Is tosaíocht lárnach é seirbhísí do chustaiméirí don Roinn seo. Leagann an Cairt um Sheirbhísí do Chustaiméirí amach an leibhéal seirbhíse gur féidir leat a bheith ag súil le agus tú ag plé linn.

Tá ár gCairt um Sheirbhísí do Chustaiméirí forbartha againn le cinntiú go sholáthraíonn muid an caighdeán is airde seirbhíse dár gcustaiméirí ar fad , sa bhaile agus thar lear.

Féach ar  Chairt Chustaiméirí (PDF) de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Mura bhfuil tú sásta le toradh ár nós imeachta maidir le gearáin agus achomhairc féadfaidh tú an cás a chur faoi bhráid an Ombudsman.

Oifig an Ombudsman

18 Sráid Líosain Íochtarach,

Baile Átha Cliath 2

Teileafón: 01 639 5600

Lóghlao: 1890 223030

R-phost

Cosaint Sonraí

Táimid tiomanta na sonraí pearsanta a thugann tú dúinn a chosaint agus comhlíonaimid na ceanglais atá orainn faoin na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Tá sé de cheart ag daoine faoin reachtaíocht seo sonraí pearsanta i seilbh na Roinne a rochtain agus a cheartú. Mar rialaitheoir sonraí cláraithe, ní mór dúinn cloí le prionsabail um chosaint sonraí maidir le stóráil agus úsáid na faisnéise pearsanta a thugann tú dúinn.

Conas a úsáidimid do chuid faisnéise

Ní úsáidfear aon eolas pearsanta a chuirtear faoinár mbráid ach amháin chun na críche sin dá bhfuil sé beartaithe agus déanfar an t-eolas a scriosadh nuair nach mbeidh sé ag teastáil a thuilleadh. Ní cheadaítear sonraí pearsanta a phróiseáil ar bhealach eile nó a nochtadh ach amháin sna himthosca eisceachtúla a bhfuil foráil fúthu sna hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Iarr cóip de do shonraí

Más mian leat cóip de do chuid faisnéise pearsanta a iarraidh, déan teagmháil le:

Oifigeach Cosanta Sonraí

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

76/78 Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2

Ba cheart iarratais a dhéanamh sa bhformáid atá molta ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Aighneachtaí á lorg - tá sé i gceist ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála scéim adhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Táimid tiomanta do sheirbhísí a sholáthar do shaoránaigh as Gaeilge. Bímid ag obair lena chinntiú go gcloítear go hiomlán le reachtaíocht Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (PDF, 7.85mb).

Trí bhíthin ár scéim Ghaeilge agus ár gcairt do chustaiméirí, déanaimid iarracht a chinntiú go gcuirfear an caighdeán is airde seirbhíse ar fáil as Gaeilge do shaoránaigh ar mian leo gnó a dhéanamh linn as Gaeilge.

Bímid gníomhach freisin ag cur chun cinn na Gaeilge laistigh d'institiúidí an AE. Déanaimid éascú trí líonra taidhleoireachta na hÉireann ar obair na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcur chun cinn na teanga níos forleithne thar lear trí chlár gníomhaíochtaí cultúrtha agus acadúla.

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 : An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Saoráil Faisnéise

Táimid ag cloí lenár n-oibleagáidí faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise, trínar féidir leat rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Tá cead agat faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 rochtain a fháil, a mhéid is féidir, ar fhaisnéis atá i seilbh na Roinne. Tugann siad de cheart duit go gceartófaí do shonraí pearsanta nó go dtabharfaí cothrom le dáta iad agus go dtabharfar cúiseanna duit faoi na cinntí arna ndéanamh ag an Roinn a théann i bhfeidhm ort. Léigh faoi conas is féidir leat iarratas um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh.

Inrochtaineacht

Táimid tiomanta do cabhrú le daoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar ár gcuid seirbhísí. 

Oifigeach Rochtana

Táimid tar éis Oifigeach Rochtana a cheapadh de réir alt 26 den Acht um Míchumas 2005. Tá an tOifigeach Rochtana freagrach as a chinntiú go dtugtar cabhair agus comhairle do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo ár seirbhísí a rochtain.

Seol ríomhphost chuig an Oifigeach Rochtana agus sonraigh ann gur don Oifigeach Rochtana atá sé.

Nó is féidir leat dul i dteagmháil leis an Oifigeach Rochtana mar seo a leanas:

Oifigeach Rochtana

Acmhainní Daonna 1
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
76-78 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Teil: 01 408 2250

Oifigeach fiosrúcháin

Déanfaidh ár nOifigeach Fiosrúcháin imscrúdú ar aon ghearáin a dhéanfar faoi alt 38 den Acht um Míchumas.

Is í Mary Browne ár nOifigeach Fiosrúcháin agus is féidir leat teagmháil a dhéanamh léi ag:

Acmhainní Daonna 1
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
76-78 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Teil: 01 478 0822

R-phost Oifigeach Fiosrúcháin

Séanadh Dlíthiúil

Is mar threoir faisnéise amháin atá ábhar na leathanach seo á soláthar. Tá siad ceaptha le cabhrú leis an bpobal faisnéis faoin Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a rochtain.

Cé go ndéantar gach dícheall le linn ábhar a ullmhú lena fhoilsiú, ní ghlacann an Stát aon fhreagracht air féin ná ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann an Stáit as aon earráidí, easnaimh ná ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo ná ar aon láithreán a bhfuil ceangal ag na leathanaigh seo leo.

Cé go ndéantar gach dícheall d'fhonn iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú, ní fhéadfar glacadh leis sin mar dhearbhú i leith na láithreán sin.

Ár bhfaisnéis a úsáid

Cloímid leis na Rialacháin maidir le hAthúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí agus spreagaimid athúsáid na faisnéise a chuirimid ar fáil.

Tá an fhaisnéis go léir atá ar ár láithreán Gréasáin faoi chóipcheart na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála mura léirítear a mhalairt. Is féidir leat an fhaisnéis ar an láithreán Gréasáin seo a athúsáid saor in aisce i bhformáid ar bith.

Is éard is brí le hathúsáid ná cóipeáil, cóipeanna a eisiúint don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú go teangacha eile. Baineann taighde agus staidéar neamhthráchtála leis freisin.

Coinníollacha maidir lenár bhfaisnéis a úsáid

Baineann na coinníollacha seo a leanas le hathúsáid. Ní mór duit:

Ní bheidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála faoi dhliteanas as aon chaillteanas ná dliteanas a bhaineann le hathúsáid faisnéise agus ní dhearbhaíonn sí go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta ná saor ó earráidí. Ní thugaimid údarás d'aon duine nó dream cearta eisiacha a bheith acu maidir le hathúsáid ár gcuid faisnéise.

Eolas atá á choinneáil againn

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi athúsáid faisnéise atá á coinneáil ag an Roinn téigh i dteagmháil linn le do thoil le. (Shaoráil Faisnéise)

Grianghraif

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Fáilte Ireland agus Óglaigh na hÉireann as cead a thabhairt dúinn roinnt dá ngrianghraif a úsáid ar an láithreán seo.