Skip to main content

Updated Information on Vaccine Rollout in Bulgaria

All foreign citizens who are long-term or permanent residents in Bulgaria will be able to avail of the COVID-19 vaccine, if they wish, should they fall into one of the target groups detailed in one of the five phases of the National Plan of Bulgaria for vaccination against COVID-19.

 • Phase I: Medical staff of outpatient and inpatient care facilities, healthcare professionals, dentists, pharmacists, assistant pharmacists and other support staff
 • Phase II: Users and staff of social institutions, pedagogical specialists and staff of mink farms.
 • Phase III: Employees involved in maintaining the functioning of basic public life activities.
 • Phase IV: Elderly people over and over 65 years of age and persons with concomitant chronic diseases due to the more severe course of the disease and the higher risk of developing complications and death, incl. immunocompromised or persons with secondary immune deficiencies.
 • Phase V: Vulnerable groups due to the high epidemiological risk of infection associated with their living conditions and lifestyle.
   

According to Art. 83 para. 1 of the Health Act, foreigners who are long-term or permanent residents in Bulgaria enjoy medical care on an equal footing with Bulgarian citizens. Those foreign citizens wishing to be vaccinated should register for vaccination either through their general practitioner or in the immunization offices of the Regional Health Inspectorate on the territory of the district at a permanent address. Тhe above information will also be published on https://coronavirus.bg/

Всички чуждестранни граждани, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване на територията на Република България, ще могат да се възползват от ваксината срещу COVID-19, ако желаят. Те трябва да попаднат в една от целевите групи, подробно описани в една от петте фази на Националния план на България за ваксинация срещу COVID-19.
 

 • Фаза I: Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал.
 • Фаза II: Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.
 • Фаза III: Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности
 • Фаза IV: Възрастни хора над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания, поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високия риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.
 • Фаза V: Уязвими групи от населението, поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

 
Съгласно чл. 83 ал. 1 от Закона за здравето, чужденците, които дългосрочно или постоянно пребивават в България, се ползват от медицински грижи наравно с българските граждани. Чуждестранните граждани, желаещи да бъдат ваксинирани, трябва да се регистрират за ваксинация или чрез своя общопрактикуващ лекар, или в имунизационните кабинети на Регионалната здравна инспекция на територията на областта на постоянен адрес. Горната информация ще бъде публикувана и на https://coronavirus.bg/

« Previous Item | Next Item »